Ektima: tmpetigonun daha derin dokuları da etkilenen formudur. Genellikle impetigodakilere göre daha büyük çocukların, kötü hijyen koşullarında yaşayan yaşlıların ve diyabetli hastaların alt eksteremitelerinde görülür. Primer olarak gelişebileceği gibi, ekzema, travma veya bir dermatoz zemininde... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Amerika Birleşik Devletleri’nde acil servise başvuran olguların yak¬laşık % l’ini insan veya hayvan ısırıkları oluşturmaktadır. Hafif bir ya¬ralanma sonucu bile ciddi komplikasyonlar gelişebileceği için, ısırık ol¬gularına yaklaşım ve... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Diyabetik hastaların en önemli morbidite ve mortalite nedenlerin¬den biri olan diyabetik ayak enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatmakta, aynı zamanda büyük bir ekonomik yükü de beraberinde ge¬tirmektedir. Amputasyon ile... 
Hastalığın etkeni eksfoliatif toksin (eksfoliatin, epidermolitik tok¬sin) salgılayan S. aureus’tur. Eksfoliatif toksin epidermidisdeki stra-tum granulosum tabakasını oluşturan hücrelerin intersellüler bağları-nın kopmasına ve stratum granulosumun ayrılmasına neden olur.Toksinin sitolitik veya... 
Kızamık akut, bulaşıcı, ateş, solunum yolu belirtileri ve makülopa-püler döküntü ile tanımlanan viral bir enfeksiyondur. Etiyoloji Kızamık virüsü Paramyxoviridae ailesinin, MorbÜl’ı virüs genusu-nun insanlarda hastalık yapan tek üyesidir. Zarflı, tek sarmallı RNA vi-rüsüdür. Değişkenlik... 
Etiyoloji ve Epidemiyoloji Meninkslere ulaşabilme yeteneği olan her türlü mikroorganizma menenjite yol açabilir. Ancak olguların ortalama % 80′inden Strepto-coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-enzae sorumludur. Bunun dışında Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar,... 
Klinik Belirti ve Bulgular Kuluçka süresi 10-14 gündür. Bu süre yetişkinlerde çocuklardan daha uzun olabilir. Temastan sonra ortalama 11. günde rinit, kon-junktivit, fotofobi, trakeit ve buna bağlı kuru öksürük gibi prodromal bulgular, 14. günde ise döküntüler ortaya çıkar. Tipik bir kızamık has¬talığında,... 
Kızamıkçık hafif seyirli kızamığı andıran, lenfadenopati, döküntü ve ateş ile tanımlanan akut bir enfeksiyon hastalığıdır. En önemli özel¬liği gebeliğin ilk trimestrinde geçirildiğinde fetal enfeksiyona ve ano¬malilere neden olmasıdır. Etiyoloji Etken Togauiridae ailesinden zarflı, ikozahedral... 

Suçiçeği ve Zona

// Ağu 24th, 2014
Varicella-zoster virüsü (VZV), suçiçeği (Varicella, Chickenpox) ve zona (Herpes zoster, shingles) hastalıklarının etkenidir. Suçiçeği, VZV’nin primer enfeksiyonu ve çocukluk hastalığı, zona ise rekürren enfeksiyonu ve yetişkin hastalığıdır. VZV, Herpes virüs ailesindendir. Birçok özelliği,... 
Klinik Belirti ve Bulgular Etkenleri aynı olmasına rağmen suçiçeği ve zonanın klinik bulgu¬ları lezyonlarının özelliği dışında birbirinden çok farklıdır. Suçiçeği: Erişkinlerde, çocuklara göre daha ağır seyirlidir. Ku¬luçka süresi ortalama 14 (10-20) gündür. Döküntülerden bir gün... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .