Anaerop bakteriler öncelikle Gram ile boyanma, spor oluşturm. özellikleri ve morfolojilerine göre sınıflandırılırlar. Anaerop bakteriler de 30′dan fazla cins ve 200′den fazla tür bulunmaktadır. Ancak, bun ların çoğu patojen değildir ve insanda enfeksiyona neden olan ana eroplar bu... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Clostridium Tetani ve Tetanus: Gram pozitif, hareketli, sporlu basillerdir. Sporları bakterinin genişliğinden daha büyüktür ve terminal olarak yerleşir. Bu nedenle bakteriler tenis raketi veya davul tokmağı şeklinde görülürler. C. tetani toprakta, sularda ve... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Clostridium Botulinum ve Botulismus: C. botulinum gram pozitif, subterminal sporlu, hareketli, anaerop basillerdir. Sporlu bir bakteri olduğu için doğada yaygın olarak bulunur, insanda oluşturduğu hastalık botulismustur. Botulizm Clostridium botulinum’un nörotoksini... 
Clostridium Difficile ve Enfeksiyonları: Clostridium difficile gram pozitif, subterminal sporlu, anaerop basillerdir. Sporları dış ortam koşullarına oldukça dirençlidir ve hastane ortamında kalan bu sporlar hastanede ortaya çıkan C. difficile salgınlarında en önemli rolü oynarlar. C. difficile A (enterotoksin)... 
Sporlu Anaerop Bakteriler (C/ostridium’lar) Anaerop sporlu gram pozitif basiller içinde sadece Clostridium cinsi bulunur. Clostridium’ların da bugüne dek 113 türü tanımlanmış ve bunlar 16S ribozomal RNA gen sekans analizleri ile 14 gruba ay-rılmışlardır. Bu gruplar içinde en sık hastalık... 
Şant enfeksiyonları ventriküloperitoneal şantı olan hastaların % 7-10′unda görülür ve mortalite oranı % 10-13′dür. En sık karşılaşılan etken koagülaz negatif stafilokoklardır. Şant ameliyatının uzun sürmesi, hastanın yaşı (özellikle prematürlerde), hastanın ameliyat sırasında... 
Kutanöz Mikozlar (Dermatofitozlar) Kutanöz mikozlara neden olan keratini seven mantarlara genel ola rak dermatofit adı verilir. Başlıca üç grup vardır: Microsporum türleri Trichophyton türleri ve Epidermophyton floccosum (tek tür). Bı mantarlar toprakta (geofilik), hayvanda (zoofilik) veya insanda (antro-pofilik)... 
İlk kez 1977 yılında tanımlanmış olan Lyme hastalığı, Borrelia burgrorferi adı verilen spiroketin neden olduğu, evreler halinde sey-reden, kronik, kompleks, multisistemik bir zoonotik enfeksiyondur. Etiyoloji ve Epidemiyoloji B. burgdorferi, Spirochaetales takımındaki Spirochaetaceae familyasından Borrelia... 
Tanı İlk evrede tedavi edilemeyen hastalarda ileri dönemlerde dah ciddi klinik tablolar ortaya çıkabileceği için erken tanı konulması oldukça önemlidir. Rutin kan incelemeleri (sedimentasyon hızında artma, lökositoz, sola kayma, transaminaz düzeylerinde artma gib) nonspesifik olması nedeniyle tanıda... 
Klinik Belirti ve Bulgular Lyme hastalığının kliniği üç evreye ayrılır. 1. Evre’de (erken lokal enfeksiyon) kene ısırığından ortalama bir hafta sonra, ısırık yerinde çevresi eritemli ortası soluk, kenarlara doğru yayılma gösteren, hafif kaşıntılı, çapı 3-50 cm arasında olabilen tanı... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .