Erken çocukluk döneminde üriner sistem enfeksiyon semptomları genellikle özgül değildir. Ateş, beslenme güçlüğü, kusma ve huzursuz¬luk sık rastlanılan belirtiler arasındadır. Bu nedenle özellikle çocuklar¬da ateşin ayırıcı tanısında üriner sistem enfeksiyonları akla getirilme¬lidir.... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Üriner sistem üst (böbrek, renal pelvis, üreterler) ve alt (mesane ve üretra) olmak üzere iki kısımda incelenir. Her iki bölge enfeksiyonla¬rının mikrobiyolojik tanısı amacıyla incelenecek örnek idrardır. Üret-ral mukozanın son kısımları dışındaki... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Akut başlangıçlı dizüri, sık idrara çıkma gibi üriner sistem enfeksi¬yonu belirtileri olan, ancak rutin idrar kültürlerinde üreme saptanma¬yan ya da az sayıda bakteri bulunan olgular için akut üretral sendrom tanımı kullanılır. Akut üretral sendromun... 
Vulvovajinitler sık görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda kadın hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık % 25’inin vulvovajinit yakınmaları olduğu ve tüm kadınların % 75’inin yaşamlarının bir döneminde bu enfeksiyonu geçirdikleri... 
Genital bölge deri ve mukozalarında ülseratif lezyonlarla karakte-rize olan genital ülserler, sıklıkla cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bir bulgusudur. Bu hastalıklardan özellikle sifiliz ve genital herpes en-feksiyonları, HlV’in bulaşını kolaylaştırmaları ve koenfeksiyon şeklin-de görülebilmeleri... 
Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar içinde erkeklerde en sık görülen tablo üretritlerdir. Kadınlarda da üretritler sıktır, ancak genellikle sevi-sitlere eşlik eder ve baskın olan klinik bulgu ve belirtiler servisitlere ait¬tir. a. Neisseria gonorrhoeae: N. gonorrhoeae bilinen en eski enfeksiyon hastalıklarından... 
a. Humarı papilloma virüs enfeksiyonları (Anogenital siğil): Anogenital siğil, en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Siğiller epitelyumun benign, sınırlı tümörleridir. Etken Humarı papilloma virüs (HPV)’dür. Deri siğilleri ve anoge-nital siğiller arasında virolojik veya klinik... 
Uterusun gebelik sırasında gelişen enfeksiyonuna intraamniyotik enfeksiyonlar veya koriyoamniyonit adı verilir. Bu enfeksiyonlar mi-yadında doğum yapan gebelerin % 1-2’sinde görülürken, erken do¬ğum yapanların % 25’inde meydana gelmektedir. Diğer risk faktör¬leri arasında uzun süreli membran... 
Patogenez virüse ve konağa ait faktörler olmak üzere iki başlık al¬tında incelenmektedir. Virüse ait faktörler: Virüsün hücreye girişi: Virionlar hücresel reseptörlere bağlanıp (adsorbsiyon) plazma membranı ile direkt füz-yon sonrası hücreye girerler. HIV-1 bu bağlantıyı yüzey glikoproteini... 
Günümüzde tüm dünyada görülen bir pandemi olması nedeniyle çağımızın vebası olarak adlandırılmaktadır. Dünyada yaklaşık 40 mil¬yon kişi bağışık yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virüs: HIV) ile enfektedir. Hastalığın ilerleyişine bulaş yolu, alınan virüsün yoğunluğu, virüs... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .