Kutanöz Mikozlar (Dermatofitozlar) Kutanöz mikozlara neden olan keratini seven mantarlara genel ola rak dermatofit adı verilir. Başlıca üç grup vardır: Microsporum türleri Trichophyton türleri ve Epidermophyton floccosum (tek tür). Bı mantarlar toprakta (geofilik), hayvanda (zoofilik) veya insanda... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İlk kez 1977 yılında tanımlanmış olan Lyme hastalığı, Borrelia burgrorferi adı verilen spiroketin neden olduğu, evreler halinde sey-reden, kronik, kompleks, multisistemik bir zoonotik enfeksiyondur. Etiyoloji ve Epidemiyoloji B. burgdorferi, Spirochaetales takımındaki... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tanı İlk evrede tedavi edilemeyen hastalarda ileri dönemlerde dah ciddi klinik tablolar ortaya çıkabileceği için erken tanı konulması oldukça önemlidir. Rutin kan incelemeleri (sedimentasyon hızında artma, lökositoz, sola kayma, transaminaz düzeylerinde artma... 
Klinik Belirti ve Bulgular Lyme hastalığının kliniği üç evreye ayrılır. 1. Evre’de (erken lokal enfeksiyon) kene ısırığından ortalama bir hafta sonra, ısırık yerinde çevresi eritemli ortası soluk, kenarlara doğru yayılma gösteren, hafif kaşıntılı, çapı 3-50 cm arasında olabilen tanı... 
Kuduz Kuduz virüsü Rhabdoviridae ailesinde Lyssa virüs genusunda yer alır. Ultraviyole, dezenfektanlar ve ısıya dayanıksız bir virüstür. Herhangi bir kuduz köpek veya başka bir canlıdan yeni izole edilmiş virüse sokak virüsü (street virüs), sokak virüsünün tavşanlarda beyinden beyine pasaj yapılmasıyla... 
Klinik Belirti ve Bulgular İnkübasyon süresi, enfekte eden susa, ısıran hayvanın cinsine, kişinin immün durumuna, inokulum miktarına, ısırığın ciddiyetine ve santral sinir sistemine yakınlığına göre değişmekle birlikte, ortalama 1-3 aydır (10-240 gün). Halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı,... 
Günümüzde özellikle immünsüpresif hastalarda gelişen sistemik mikozların görülme sıklığı ve buna bağlı mortalite oranları giderek artmaktadır. Tıpta önemi olan patojenik mantarlar yapısal olarak maya-lar, küfler ve dimorfik mantarlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Akciğer gibi derin... 
Subkutanöz Mikozlar Enfeksiyon derialtı ve bazen kas dokusunda sınırlıdır. Nadiren sis-temik yayılım görülebilir. Genellikle derin ülserli lezyonlar şeklinde seyreder. Etkenler toprakta yaşayan, ayak veya bacaklarda olan travmalar sonucunda dokuya yerleşen saprofit mantarlardır. Sporotrikozis Sporothrix... 
Derin Mikozlar Primer sistemik mikozlar ve fırsatçı mikozlar olmak üzere ikiye ayrılır. Primer sistemik mikozlarda organ tutulumu ve sistemik yayılım görülür. Tamamen sağlıklı bireylerde de enfeksiyon oluşabilir. Fırsatçı mikozlar ise bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülen mantar enfeksiyonlarıdır.... 
Blastomikozis: ABD’de görülen, Blastomyces dermatiti-dis’in neden olduğu, sporların inhalasyonuyla bulaşan endemik bir mikozdur. Esas giriş yeri akciğerler olmakla birlikte, nadiren inokülasyonla primer kutanöz blastomikoz gelişebilir. Konak savunmasında hücresel immünite önemli bir rol oynar.... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .