Hastalığın etkeni eksfoliatif toksin (eksfoliatin, epidermolitik tok¬sin) salgılayan S. aureus’tur. Eksfoliatif toksin epidermidisdeki stra-tum granulosum tabakasını oluşturan hücrelerin intersellüler bağları-nın kopmasına ve stratum granulosumun ayrılmasına neden olur.Toksinin sitolitik... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Kızamık akut, bulaşıcı, ateş, solunum yolu belirtileri ve makülopa-püler döküntü ile tanımlanan viral bir enfeksiyondur. Etiyoloji Kızamık virüsü Paramyxoviridae ailesinin, MorbÜl’ı virüs genusu-nun insanlarda hastalık yapan tek üyesidir. Zarflı,... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Etiyoloji ve Epidemiyoloji Meninkslere ulaşabilme yeteneği olan her türlü mikroorganizma menenjite yol açabilir. Ancak olguların ortalama % 80′inden Strepto-coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-enzae sorumludur. Bunun dışında Staphylococcus... 
Klinik Belirti ve Bulgular Kuluçka süresi 10-14 gündür. Bu süre yetişkinlerde çocuklardan daha uzun olabilir. Temastan sonra ortalama 11. günde rinit, kon-junktivit, fotofobi, trakeit ve buna bağlı kuru öksürük gibi prodromal bulgular, 14. günde ise döküntüler ortaya çıkar. Tipik bir kızamık has¬talığında,... 
Kızamıkçık hafif seyirli kızamığı andıran, lenfadenopati, döküntü ve ateş ile tanımlanan akut bir enfeksiyon hastalığıdır. En önemli özel¬liği gebeliğin ilk trimestrinde geçirildiğinde fetal enfeksiyona ve ano¬malilere neden olmasıdır. Etiyoloji Etken Togauiridae ailesinden zarflı, ikozahedral... 

Suçiçeği ve Zona

// Ağu 24th, 2014
Varicella-zoster virüsü (VZV), suçiçeği (Varicella, Chickenpox) ve zona (Herpes zoster, shingles) hastalıklarının etkenidir. Suçiçeği, VZV’nin primer enfeksiyonu ve çocukluk hastalığı, zona ise rekürren enfeksiyonu ve yetişkin hastalığıdır. VZV, Herpes virüs ailesindendir. Birçok özelliği,... 
Klinik Belirti ve Bulgular Etkenleri aynı olmasına rağmen suçiçeği ve zonanın klinik bulgu¬ları lezyonlarının özelliği dışında birbirinden çok farklıdır. Suçiçeği: Erişkinlerde, çocuklara göre daha ağır seyirlidir. Ku¬luçka süresi ortalama 14 (10-20) gündür. Döküntülerden bir gün... 
Tanı Hem suçiçeğinin hem de zonanın klinik tanısı kolaydır. Vezikül tabanından yapılan Tzanck smear incelemesinde, HSV’deki gibi çok nükleuslu dev hücreler ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür. Uygun doku kültürlerinde virüs üretilebilir. İmmünoperok-sidaz veya İFA ile lezyondan... 
Beşinci hastalık olarak da adlandırılır. Etkeni Parvoviridiae ailesin¬den küçük bir DNA virüsü olan Human Parvo virüs B19′dur. Dünyada yaygın olarak görülür. Hastalık her yaşta ortaya çıkabil¬mekle birlikte, sıklıkla okul dönemi çocuklarda görülür ve epidemiler yapabilir. On beş... 
Roseola infantum veya altıncı hastalık olarak da bilinir. Sık görü¬len bir hastalık olup, 3-5 yaş arası çocukların % 95′i seropozitiftir. Etkeni Herpes virüs tip 6 (HHV-6)’dır. Virüsün birbirinden farklı iki varyantı tanımlanmıştır. HHV-6A’nm henüz bir hastalıkla ilişkisi kurulamamıştır.... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .