Patogenez virüse ve konağa ait faktörler olmak üzere iki başlık al¬tında incelenmektedir. Virüse ait faktörler: Virüsün hücreye girişi: Virionlar hücresel reseptörlere bağlanıp (adsorbsiyon) plazma membranı ile direkt füz-yon sonrası hücreye girerler. HIV-1 bu bağlantıyı yüzey glikoproteini... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Günümüzde tüm dünyada görülen bir pandemi olması nedeniyle çağımızın vebası olarak adlandırılmaktadır. Dünyada yaklaşık 40 mil¬yon kişi bağışık yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virüs: HIV) ile enfektedir. Hastalığın ilerleyişine... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Epididimitler Akut epididimit, epididimisin mikroorganizmalar veya travma sonucu oluşan ve ağrı ve şişlik ile seyreden inflamasyonudur. En sık görüldüğü yaş grubu geç erişkin erkeklerdir. Bu yaşlarda epididimitler önemli bir morbidite nedeni olmanın yanı... 
İlk defa 1981 yılında ABD’de Haiti’den gelen göçmenlerde Pne-umocystis carinii pnömonisi salgını ve kaposi sarkomu olgularının artması ile birlikte tanımlanmıştır. Başlangıçta olgu sayısının az olma¬sı ve homoseksüel erkek grubunda görülmesi nedeni ile hastalık fazla ilgi çekmemiş... 
Intraperitoneal abse terimi periton içi ya da karaciğer, dalak, pankreas gibi organlara ait viseral abseleri kapsamakatdır. Periton içi abseler, primer ve sekonder peritonitlerin komplikasyonu olarak geli¬şirler. Altta yatan en sık neden apandisittir. Bu nedenle intraperitone¬al abseler en fazla sağ alt kadranda... 
Tersier Peritonitler: Tersier ya da nozokomiyal peritonitler klasik peritonit belirtilerinin yanında sepsis klinik bulgularının da ol¬ması durumudur ve genellikle sekonder bakteriyel peritonitlerin teda¬visinin ardından gelişir. Tersier peritonite neden olan etkenler genel¬likle daha düşük virülansa sahip,... 
Sekonder Peritonitler: Asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olması ve kültür¬lerinde de polimikrobiyal üreme saptanması durumuna “sekonder bakteriyel peritonit” adı verilir. Mikroorganizma gastrointestinal ya da genitoüriner sistem patolojilerini... 
Spontan bakteriyel peritonit, barsak perforasyonu gibi belirgin bir kay¬nak olmaksızın peritonun inflamasyonu ile birlikte asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olma-sıdır. Çocuklarda siroz, nefrotik sendrom ve üriner sistem enfeksiyonla-n, erişkinlerde... 
Intraabdominal enfeksiyon terimi periton ve/veya karın içi organ larında ortaya çıkan inflamatuar olayları tanımlamaktadır. Peritonun mikroorganizmalar ya da kimyasal maddeler ile oluşan inflamasyonu peritonit olarak adlandırılır. Peritoneal boşluk içinde lokalize olarak inflamasyon birikimine ise intraabdominal... 
İntraabdominal abseler: Subfrenik abseler dört farklı meka¬nizma ile ortaya çıkabilmektedir. 1. Olguların yaklaşık olarak .yarısından fazlası duodenum, mide, safra kanalları veya apandisit operasyonları sonrası gelişir. 2. Abselerin % 20-40′ı akut apandisit veya peptik ülser gibi or¬gan rüptürleri... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .