Author Archive

Vücut Isısının Düzenlenmesi ve Ölçümü

Vücut Isısının Düzenlenmesi Vücudun birçok biyolojik fonksiyonunda olduğu gibi, vücut ısısında da bir sirkadiyen ritm söz konusudur. Vücut ısısı normalde sabah 04:00-06:00 arasında en düşük, akşam da 16:00-18:00’de en yüksek düzeylerdedir ve günlük ısı oynamaları 36.1-37.4°C arasında l°C’den daha düşük olmaktadır. Bu diürnal ritm ateşli hastalıkların... 

Ateşli Hastanın Kliniği ve Ateş Şekilleri

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Ateş de aynı bir enfeksiyon hastalığında olduğu gibi dönemler halinde incelenebilir. Başlangıçtaki prodrom döneminde hastada halsizlik ve bitkinlik vardır. Ürperme (chill) dönemi ile birlikte hastada titreme gelişir. Ateşlenme (flush) döneminde vücut ısısı normalin üzerine çıkar, düşme (defervessans) döneminde ise normale döner.... 

Florokinolonlar

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Kinolonlar, sentetik olarak üretilen antibakteriyel etkili kemoterapötiklerdir. Nalidiksik asit 1960’lı yıllarda klorokinin saflaştırılması sonucu elde edilmiş ve klinik kullanıma girmiş olan ilk kinolondur. Ancak, sadece Enterobacteriaceae familyasına ait bakterilere etkili olması ve sistemik etkinliğinin bulunmaması nedeniyle bu ilacın... 

Sefalosporinler

Kimyasal yapıları ve etki mekanizmaları penisilinlere benzeyen betalaktam antibiyotiklerdir. Penisilinler gibi bakteri hücre duvarı oluşumundaki basamakları katalizleyen ve PBP olarak bilinen enzimleri inhibe ederek bakterisidal etki gösterirler. Antimikrobiyal etkinliklerine göre 1.2.3. ve 4. kuşak olarak sınıflandırılırlar. Genel olarak üçüncü kuşak sefalosporinlerin gram negatif... 

Penisilinler

1. Doğal penisilinler: a) Penisilin G: Benzil penisilin olarak da adlandırılan penisilin G’nin ilaç olarak kullanılan formu, kristalize penisilin G şeklindeki potasyum veya sodyum tuzudur. Penisilin G’nin klinik kullanımda iki önemli sakıncası beta laktamazlara duyarlı olması ve aside dayanıksızlığıdır. Mide asit içeriğinde inaktive olduğu için oral yolla kullanılmaz,... 

Aminoglikozitler

Aminoglikozitler, Streptomyces ve Micromonospora cinsi mikroorganizmalardan doğal olarak elde edilebilir veya bu yolla elde edilen aminoglikozitlerden sentetik olarak türetilebilirler. Elde ediliş ve kullanıma giriş tarihlerine göre streptomisin, neomisin, kanamisin, paro-momisin, spektinomisin, gentamisin, tobramisin, sisomisin, amikasin, netilmisin ve isepamisin bu grupta yer alan antibiyotiklerdir.... 

Monobaktamlar ve Karbapenemler

Monobaktamlar Aztreonam, diğer betalaktam antibiyotikler gibi hücre duvarı sentezini bozarak etki gösterir. Ancak, selektif olarak gram negatif bakterilerdeki PBP’lere afinitesi vardır. Gram pozitif ve anaerop mikroorganizmaların PBP’lerine afinitesi son derece düşüktür ve bu nedenle gram pozitif ve anaerop bakterilere karşı aztreonamın etkisi yoktur. Aztreonam parenteral olarak... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .