Author Archive

Genital Sistem Enfeksiyonları

Epididimitler Akut epididimit, epididimisin mikroorganizmalar veya travma sonucu oluşan ve ağrı ve şişlik ile seyreden inflamasyonudur. En sık görüldüğü yaş grubu geç erişkin erkeklerdir. Bu yaşlarda epididimitler önemli bir morbidite nedeni olmanın yanı sıra, yetersiz tanı ve tedavi sonucu abse, testislerde infarkt, kronik ağrı ve infertilite gibi komplikasyonlara da yol... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Epidemiyoloji

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İlk defa 1981 yılında ABD’de Haiti’den gelen göçmenlerde Pne-umocystis carinii pnömonisi salgını ve kaposi sarkomu olgularının artması ile birlikte tanımlanmıştır. Başlangıçta olgu sayısının az olma¬sı ve homoseksüel erkek grubunda görülmesi nedeni ile hastalık fazla ilgi çekmemiş ve sadece homoseksüel erkeklerin... 

İntraperitoneal Abseler

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Intraperitoneal abse terimi periton içi ya da karaciğer, dalak, pankreas gibi organlara ait viseral abseleri kapsamakatdır. Periton içi abseler, primer ve sekonder peritonitlerin komplikasyonu olarak geli¬şirler. Altta yatan en sık neden apandisittir. Bu nedenle intraperitone¬al abseler en fazla sağ alt kadranda lokalize olmaktadır. Operasyon... 

Tersier Peritonitler

Tersier Peritonitler: Tersier ya da nozokomiyal peritonitler klasik peritonit belirtilerinin yanında sepsis klinik bulgularının da ol¬ması durumudur ve genellikle sekonder bakteriyel peritonitlerin teda¬visinin ardından gelişir. Tersier peritonite neden olan etkenler genel¬likle daha düşük virülansa sahip, fırsatçı mikroorganizmalardır. Bun¬lar, Candida türleri, enterokoklar, koagülaz... 

Sekonder Peritonitler

Sekonder Peritonitler: Asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olması ve kültür¬lerinde de polimikrobiyal üreme saptanması durumuna “sekonder bakteriyel peritonit” adı verilir. Mikroorganizma gastrointestinal ya da genitoüriner sistem patolojilerini izleyerek peritona yayılır. Apandisit, divertikülit, kolesistit ve peptik... 

Primer Peritonitler (Spontan Bakteriyel Peritonitler)

Spontan bakteriyel peritonit, barsak perforasyonu gibi belirgin bir kay¬nak olmaksızın peritonun inflamasyonu ile birlikte asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olma-sıdır. Çocuklarda siroz, nefrotik sendrom ve üriner sistem enfeksiyonla-n, erişkinlerde ise alkolik siroz ve asit varlığı başlıca predispozan faktör-lerdir. Hastalık... 

Intraabdominal Enfeksiyonlar

Intraabdominal enfeksiyon terimi periton ve/veya karın içi organ larında ortaya çıkan inflamatuar olayları tanımlamaktadır. Peritonun mikroorganizmalar ya da kimyasal maddeler ile oluşan inflamasyonu peritonit olarak adlandırılır. Peritoneal boşluk içinde lokalize olarak inflamasyon birikimine ise intraabdominal abse adı verilmektedir ve bunlar lokalize peritonit alanları olarak değerlendirilmektedir.... 

İntraabdominal abseler

İntraabdominal abseler: Subfrenik abseler dört farklı meka¬nizma ile ortaya çıkabilmektedir. 1. Olguların yaklaşık olarak .yarısından fazlası duodenum, mide, safra kanalları veya apandisit operasyonları sonrası gelişir. 2. Abselerin % 20-40’ı akut apandisit veya peptik ülser gibi or¬gan rüptürleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 3. Daha az sayıda olgu ise penetran travmalar... 

Karaciğer abseleri

Karaciğer abselerinin gelişiminde kolan-jit, taşa bağlı tıkanıklıklar veya maligniteler gibi safra yolları bozukluk¬ları en önemli risk faktörleridir. Bu abselerin tüm hastaneye başvuran hastalar içinde görülme olasılığı % 0.005 kadardır ve olguların % 12-15’inde hepatik arter veya daha sıklıkla portal ven aracığılı ile bakte-riyemi tablosu da gelişebilir. Karaciğer... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS ‘in Klinik Belirti ve Bulgular

HIV enfeksiyonu, bağışıklık sisteminde çöküş ile karakterize kronik bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun seyri açısından önemli bireysel farklılıklar gözlenmekle birlikte, tedavi edilmeyen olguların hemen hepsinde ağır bir immünsupresyon ve buna bağlı komplikasyonlar gelişir. Bazı kişilerde 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde immünsupresyon belirtileri ortaya çıkarken, bazı... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .