Author Archive

Üriner Sistem Enfeksiyonları

Görülme sıklığındaki önemli farklılıklar nedeniyle özellikle kadınla-rın enfeksiyonu olarak kabul edilen üriner sistem enfeksiyonları, aslın¬da her iki cinste ve tüm yaş gruplarında önemli bir morbidite nedeni-dir. Kadınların % 15-40’ında yaşamlarının bir döneminde üriner sis¬tem enfeksiyonu geliştiği ve ülkemizde de her yıl yaklaşık beş milyon kadında... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Tedavisi

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tedavi antiretroviral tedavi ve fırsatçı enfeksiyonların tedavisi ol¬mak üzere iki grupta incelenir. Antiretroviral ilaçlar: Antiretroviral tedavide kullanılan ilaçlar baş¬lıca üç grupta toplanır; 1) Revers transkriptaz inhibitörleri: Üç’e ayrılırlar a. Nükleozid analoğu revers transkriptaz (RT) inhibitörleri (NRTI): Nüklezid... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS ‘in Korunma Yolları

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] HIV enfeksiyonunda henüz tam kür elde edilebilecek tedavinin olmayışı ve aşı çalışmalarının da devam etmesi nedeniyle, epideminin kontrolünde korunma yöntemlerine dikkat edilmesi oldukça önemli¬dir. Korunma, virüsün cinsel yolla, kan yolu ile ve anneden bebeğe ge¬çişi önleme esasına dayanmaktadır. Cinsel yolla bulaşa karşı... 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları kendi kendini sınırlayan lo-kalize bir enfeksiyondan, hayatı tehdit eden ciddi sistemik toksik has-talıklara kadar değişebilen klinik tablolar meydana getirebilirler. Bu enfeksiyonların klinik belirti ve bulgularının değerlendirilmesi yüzeyel organlar olması nedeniyle diğer organ ve sistem enfeksiyonlarına gö¬re daha kolay olmakla birlikte, ayırıcı... 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları-Nonklostridial miyonekrozlar-Nekrotizan fasilit

Nonklostridial miyonekrozlar: Değişik klinik formları vardır. A grubu streptokoksik nekrotizan miyozit; farenjit veya tonsillit gibi başka bir streptokoksik enfeksiyon odağı olmaksızın kendiliğinden or¬taya çıkar. Abse formasyonu ile beraber tipik bir piyomiyozit şeklinde veya bazen fulminan gidişli, nekrotizan veya gangrenöz formda olabi¬lir. Bir iki gün içinde ateş, tutulan kas... 

Yüzeyel Deri Enfeksiyonları-Eritrasma-Erizipeloid-Sellülit-Impetigo

Impetigo: Özellikle erken çocukluk çağı enfeksiyonu olmakla birlikte, immünsupresif hastalarda her yaşta ve ayrıca yaşlılarda da gö¬rülebilir. Düşük sosyoekonomok düzey, kötü hijyen şartlan ve ılıman iklim impetigoların sık görüldüğü durumlardır. İmpetigolar büllöz ve büllöz olmayan olmak üzere iki klinik formda ortaya çıkabilir. Büllöz olmayan impetigo daha... 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları-Progrcsif sinerjistik bakteriyel gangren-Nonklostridial anaerobik sellülit

Progrcsif sinerjistik bakteriyel gangren: Meleney gangreni veya sinerjistik bakteriyel gangren olarak da bilinir. Sıklıkla ekstremitelerde minör travma, batma tarzında yaralanma veya cerrahi sonrası gelişir. Abdominal cerrahi sonrası insizyon yerinde, enterostomi çevresinde veya periton absesi ya da ampiyemin direnajından sonra da fistül ağzında görülebilir. Polimikrobiyal bir enfeksiyon... 

Yüzeyel Deri Enfeksiyonları-Follikülit-Erizipel

Follikülit: Kıl follikülünü tutan bakteriyel bir enfeksiyondur. En sık karşılaşılan etken S. aureus olmakla birlikte, P. aeruginosa ve Proteus türleri de follikülite neden olabilmektedir. Özellikle hamam, jakuzi gibi sıcak su ortamından veya kirli yüzme havuzlarından bulaşan enfeksiyonlarda ise P. aeruginosa rol oynamaktadır. Çocuklarda genellikle saçlı deride, erişkinlerde... 

Yüzeyel Deri Enfeksiyonları-Ektima-Deri abscleri

Ektima: tmpetigonun daha derin dokuları da etkilenen formudur. Genellikle impetigodakilere göre daha büyük çocukların, kötü hijyen koşullarında yaşayan yaşlıların ve diyabetli hastaların alt eksteremitelerinde görülür. Primer olarak gelişebileceği gibi, ekzema, travma veya bir dermatoz zemininde de ortaya çıkabilir. En sık karşılaşılan etkenler S. pyogenes ve S. aureus’dur.... 

İnsan ve Hayvan Isırıklarına Bağlı Enfeksiyonlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde acil servise başvuran olguların yak¬laşık % l’ini insan veya hayvan ısırıkları oluşturmaktadır. Hafif bir ya¬ralanma sonucu bile ciddi komplikasyonlar gelişebileceği için, ısırık ol¬gularına yaklaşım ve tedavi oldukça önemlidir. Isırılmaları sıklıkla ekst-remitelerde ve özellikle de ellerde görülür. Yüz yaralanmaları ise... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .