Author Archive

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Diyabetik hastaların en önemli morbidite ve mortalite nedenlerin¬den biri olan diyabetik ayak enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatmakta, aynı zamanda büyük bir ekonomik yükü de beraberinde ge¬tirmektedir. Amputasyon ile sonuçlanan hastalarda yaşam kalitesi be¬lirgin bir şeklide azalmaktadır. Bu nedenle diyabetik ayak enfeksiyon¬ların... 

Soyulmuş Deri Sendromu (Scalded Skin Syndrome, Ritter Hastalığı)

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Hastalığın etkeni eksfoliatif toksin (eksfoliatin, epidermolitik tok¬sin) salgılayan S. aureus’tur. Eksfoliatif toksin epidermidisdeki stra-tum granulosum tabakasını oluşturan hücrelerin intersellüler bağları-nın kopmasına ve stratum granulosumun ayrılmasına neden olur.Toksinin sitolitik veya inflamasyon oluşturucu etkisi yoktur.... 

Kızamık (Rubeola, Measles)

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Kızamık akut, bulaşıcı, ateş, solunum yolu belirtileri ve makülopa-püler döküntü ile tanımlanan viral bir enfeksiyondur. Etiyoloji Kızamık virüsü Paramyxoviridae ailesinin, MorbÜl’ı virüs genusu-nun insanlarda hastalık yapan tek üyesidir. Zarflı, tek sarmallı RNA vi-rüsüdür. Değişkenlik göstermeyen tek bir antijenik serotipi... 

Menenjitler Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Patogenez

Etiyoloji ve Epidemiyoloji Meninkslere ulaşabilme yeteneği olan her türlü mikroorganizma menenjite yol açabilir. Ancak olguların ortalama % 80’inden Strepto-coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-enzae sorumludur. Bunun dışında Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae (B grubu streptokoklar), Salmonella... 

Kızamık (Rubeola, Measles) Klinik Belirti Bulgular, Tanı ve Tedavi

Klinik Belirti ve Bulgular Kuluçka süresi 10-14 gündür. Bu süre yetişkinlerde çocuklardan daha uzun olabilir. Temastan sonra ortalama 11. günde rinit, kon-junktivit, fotofobi, trakeit ve buna bağlı kuru öksürük gibi prodromal bulgular, 14. günde ise döküntüler ortaya çıkar. Tipik bir kızamık has¬talığında, kuluçka döneminden sonra lenfadenopati ve ateş ortaya çı¬kar.... 

Kızamıkçık (Rubella) – Klinik Belirti Bulgular, Tanı, Korunma ve Tedavi

Kızamıkçık hafif seyirli kızamığı andıran, lenfadenopati, döküntü ve ateş ile tanımlanan akut bir enfeksiyon hastalığıdır. En önemli özel¬liği gebeliğin ilk trimestrinde geçirildiğinde fetal enfeksiyona ve ano¬malilere neden olmasıdır. Etiyoloji Etken Togauiridae ailesinden zarflı, ikozahedral kapsidli, pozitif sarmallı bir RNA virüsüdür. Tek bir serotipi vardır. Rubella... 

Suçiçeği ve Zona

Varicella-zoster virüsü (VZV), suçiçeği (Varicella, Chickenpox) ve zona (Herpes zoster, shingles) hastalıklarının etkenidir. Suçiçeği, VZV’nin primer enfeksiyonu ve çocukluk hastalığı, zona ise rekürren enfeksiyonu ve yetişkin hastalığıdır. VZV, Herpes virüs ailesindendir. Birçok özelliği, Herpes simpleks virüsüne (HSV) benzer. Fakat geno¬mu daha küçüktür ve konak... 

Suçiçeği ve Zona Klinik Belirti, Bulgular ve Komplikasyonlar

Klinik Belirti ve Bulgular Etkenleri aynı olmasına rağmen suçiçeği ve zonanın klinik bulgu¬ları lezyonlarının özelliği dışında birbirinden çok farklıdır. Suçiçeği: Erişkinlerde, çocuklara göre daha ağır seyirlidir. Ku¬luçka süresi ortalama 14 (10-20) gündür. Döküntülerden bir gün önce, hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi hafif prodromal belirtiler olabilir. Sırttan... 

Suçiçeği ve Zona Tanı, Tedavi ve Korunma

Tanı Hem suçiçeğinin hem de zonanın klinik tanısı kolaydır. Vezikül tabanından yapılan Tzanck smear incelemesinde, HSV’deki gibi çok nükleuslu dev hücreler ve intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür. Uygun doku kültürlerinde virüs üretilebilir. İmmünoperok-sidaz veya İFA ile lezyondan hazırlanan preparatlarda virüse ait an¬tijenler gösterilebilir. Serolojik testler... 

Eritema Enfeksiyozum (5. hastalık)

Beşinci hastalık olarak da adlandırılır. Etkeni Parvoviridiae ailesin¬den küçük bir DNA virüsü olan Human Parvo virüs B19’dur. Dünyada yaygın olarak görülür. Hastalık her yaşta ortaya çıkabil¬mekle birlikte, sıklıkla okul dönemi çocuklarda görülür ve epidemiler yapabilir. On beş yaşına kadar çocukların % 50’sinde ve 70 yaşına ka¬dar erişkinlerin ise... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .