You are here: Home // Hastalıklar // Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi (sara), beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal “de­şarjlarına” bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezi gibidir. Beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. Epileptik nöbet beynin kuvvetli ve ani bir elektriksel boşalımı sonucu oluşan kısa süreli ve geçici bir durumdur. Bir çocuk hayatında sadece bir defa epilektik nöbet yaşamış ve bir daha hiçbir sorunla karşılaşmamış olabilir. Epi­lepsi okul çağındaki her 1.000 çocuktan 8’ini etkilemektedir
Birçok epilepsi vakasında, hastalık için kesin bir neden tespit edilememiştir. Epilepsi genetik kökenli olabilir. Nadiren de olsa, doğum esnasında beyine alınan bir darbe, yeni doğan çocuğun epilepsi hastası olmasına yol açabilir.

En sık rastlanan tipi, “jeneralize tonik-klonik” nöbetlerdir. Epilepsinin bu tü­rüne “grandmal epilepsi” adı da verilir. Kişi önce kaskatı kesilir ve yere düşer. , Tüm vücut kaslarında oluşan kasılıp gevşemeler bu durumu izler. Nöbet esnasındaki şiddetli hareketler ve hareketlerin kişinin kontrolü dışmda ol­ması, epilepsiyi esrarengiz kılan “mitlerin” dayanak noktasını oluşturmaktadır.

Nöbetin “tonik” dönemi kişinin kaskatı kesildiği dönemdir. Beyin hücreleri omurilik üzerinden kaslara sinir lifleri gönderir. Beyin bu şekilde kasların ka­sılmasını sağlar. Göğüs kafesi kaslarının kasılması ile akciğerden boşalan ha­va, haykırmaya neden olur. Kısa bir süre soluk alma fonksiyonu durur ve kişi morarır. İdrar torbası dolu ise idrarını kaçırabilir. Bir dakika kadar sonra “klonik dönem” başlar. Bu dönem kasların kasılıp gevşemeleri ile karakterizedir. Hasta bu esnada dil veya yanaklarını ısırabilir. Bir dakika kadar süren bu du­rumdan sonra hareketler azalarak durur ve kaslar gevşer. Bu dönemlerde bi­linç kaybı yaşanır. Hastalar yavaş yavaş kendilerine gelir. Bilinç önce kısmen düzelir, hasta şaşkın haldedir, bir süre bir şey hatırlamaz, uykulu bir hali var­dır. Baş ağrısı ve kas ağrılarından yakınır. Kendine gelme süresi kişiden kişiye ve nöbetin şiddetine göre değişir. Nöbet bir veya iki dakika sürer. Nöbet beş dakikadan uzun sürerse veya kişi ilk kez nöbet geçiriyorsa hemen tıbbi yardım almak için acil servise başvurmak gerekir.

•  Bu nöbetler öncesinde herhangi bir öncü belirtinin olmayışı kişi için büyük bir dezavantajdır. Bu durumda nöbet öncesinde tedbir alma fırsatı bulunma­maktadır. Bu tür ön uyarısız nöbetler tehlikeli kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle hastaların tehlikelere karşı daha dikkatli olması gerekir. Ancak ba­zı hastalar yaşadıkları nöbetin saatler öncesinde kendilerini iyi hissetmediği­ni, huzursuzluk ve ağırlık hissettiklerini söylemektedir.

•  Başka bir nöbet tipi ise “dalma (absans, petitmal) nöbeti” dir. Bu nöbet o ka­dar kısadır ki, hissedilmeden geçebilir. Absans nöbeti geçirenler hayal kuruyormuşçasına çevrelerine birkaç saniye anlamsız gözlerle baktıktan sonra yaptıkları işlere devam ederler. El kol hareketi yoktur, kişi kısa bir zaman için şuurunu yitirmiştir. Bu hastalık tedavisiz kalırsa bir gün içinde defalarca tek­rarlayabilir. Bu tip nöbetler çok kısa süreli olduğundan aile tarafından pek önemsenmeyebilir veya fark edilmeyebilir. Petitmal dediğimiz ve ani bilinç kaybı ile birlikte konuşma yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesiyle birlikte görülen sara nöbetleri sık sık görülebilir. Nöbet sırasında vücut pozis­yonu korunur, hasta yere düşmez, gözler bir noktada odaklanmış gibidir. Has­ta iletişim kuramaz ve etrafının farkında değildir. Ani iletişim bozukluğu, tek bir kasta veya kas grubunda ani, kısa süreli kasılmalar vb. şekillerde ortaya çı­kabilir. Hastada bilinç kaybı oluşur.

• “Miyoklonik nöbetler”, şuur kaybı olmaksızın, tek veya tekrarlayan kas seğirme­leri şeklinde ortaya çıkar. Miyoklonik nöbetler özellikle yüz kasları gibi sınırlı gruptaki kaslarda meydana gelebilir veya kollarda veya bacaklarda büyük kas kitlelerini etkileyebilir, bu durum hastanın düşmesine veya kıvrılıp geriye git­mesine neden olabilir. “Juvenil miyoklonik epilepsi” (JME) genellikle ergenlik döneminde görülür ve şuur kaybı olmaksızın, genellikle kollarda düzensiz mi­yoklonik seğirmelerle karakterizedir. Nöbetler genellikle uyanmadan hemen sonra oluşur. Uykusuzluk bu tür nöbetleri tetikler. Hastalar ışığa duyarlıdır.

• “Temporal lob epilepsi” çocukluk çağında ve erişkinlerde en sık görülen epi­lepsi sendromudur. Nöbetler genellikle “geç çocukluk” (çocukluktan ergenlik dönemine geçiş) aşamasında veya “ergenlik” döneminde başlar. Hipokampu-sun hemen yanında bulunan temporal beyin iobu (şakak bölgesi), hipokam-pusun diğer beyin bölgeleriyle ve özellikle de serebral korteks (beyin kabuğu) ile iki yönlü bağlantısını sağlar. Bu bölgeler zarar gördüğünde, “amnezi” ola­rak bilinen hafıza kaybı sendromları ortaya çıkar. Temporal lob epilepsisinin çocuklarda teşhis edilmesi oldukça zor olabilir çünkü çocuklar çektikleri sı­kıntıları ifade etmekte zorlanabilir. Bu epilepsi türünün dışarıdan gözlemlenebilen belirtileri arasında yüzde seğirmeler, tikler, sürekli yutkunma, ortalık­ta olanları fark etmeden mırıldanma gibi durumlar yer almaktadır.

Epilepsi için önerilen modern tıp tedavileri

Epilepsi hastalığı “karbamazepin” ve “ethozuksimid” gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Bu ilaçlar genellikle günde iki ya da üç kez alınır. Bu ilaçların yan etki­leri arasında uyuşukluk hissi ve ciltte kızarıklık gibi şikâyetler yer almaktadır. Epi­lepsili çocukların %60’ından fazlası bu hastalığı atlatabilir. Epilepsili bir çocuk son iki yıl içinde hiç epilepsi nöbeti geçirmediyse, kullanılan ilaçlar kesilebilir.

Doğal sağlık tedavileri
B vitamini kompleksi merkezi sinir sisteminin sağlığı için hayati önem taşı­maktadır. Doktor uygun görürse, epilepsili çocuklara B vitamini iğneleri de ya­pılabilir.
•Kas spazmını çözen, sinir sistemini rahatlatan magnezyum hapları tedavi sü­resince kullanılabilir.
•Homeopati terapileri modern tıp tedavisini tamamlamak için kullanılabilir. Ancak homeopati alanında kullanılan bazı maddelerin modern tıpta kullanı­lan epilepsi ilaçlarıyla ters bir etkileşime girip girmediğine dikkat edilmelidir. Sertifikası Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış bir homeopati uzmanından yar­dım alırsanız bu tür riskleri de önlemiş olursunuz. Homeopati uzmanları epi­lepsi nöbetinde, yüz seğirmeleri ve diğer belirtilerin yaşanması durumunda kullanılmak üzere çeşitli tedaviler önermektedir. Homeopati uzmanlarının önerdiği bazı ilaçlar sara nöbetlerinin vücut ve beyin üzerindeki olumsuz et­kilerini hafifletir. Aşağıdaki öneriler epilepsili çocuklar için uygundur:

• Sinir ve gerginlik durumunda ortaya çıkan epilepsi nöbeti için papatya kul­lanılabilir. Epilepsili çocuğun bir yanağı kırmızı diğer yanağı beyaz ise ve çocuk parmaklarını yumruk şeklinde sıkmışsa papatya çayı ya da esansı kullanılabilir.
• Homeopati alanında “ignatia” adı verilen seyrelti duygusal dünyada yaşa­nan üzüntüler nedeniyle ortaya çıkan epilepsi nöbetleri için kullanılabilir. Bu tür durumlarda çocuğun yüzünde seğirmeler görülebilir ve çocuğun yüzü solabilir.
• Korku ve ateş ile birlikte gelen ya da hiçbir sebep olmaksızın bir anda gö­rülen epilepsi nöbetleri için bıldırcın otu kullanılabilir.
• Çocuğunuzun yüzü kızarmışsa ve vücudu ateşli ise güzelavrat otu kullana­bilirsiniz.
• Çocuğunuzun epilepsi nöbeti çok ağır bir hale gelirse, dudakları ve yüzü morarmışsa ve parmakları yumruk halini almışsa, homeopati alanında “cuprum” adı verilen madde önerilmektedir.
• Güneş ışığı ve aşırı sıcaklara maruz kalan çocuklarda görülen sara nöbetle­ri için homeopati alanında “glonoinum” adı verilen madde önerilmektedir.
• Yaşanan başka bir hastalığın tetiklediği sara nöbetleri için ve özellikle de bu nöbetler esnasında dudaklar istem dışı seğiriyorsa çinko kullanımı öneril­mektedir.
• Korku ya da ateş nedeniyle nükseden sara nöbetleri için bıldırcın otu kul­lanılabilir.
• Yapılan çalışmalar oldukça az miktarda kullanılan biberiyenin epilepsiyi teda­vi ettiğini tespit etmiştir. Ancak bu tür tedaviler sadece yetkin bir aromaterapi uzmanının gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Çocuğunuzun epilepsi nöbetle­rinin nüksetmesini önlemek amacıyla ada çayı, rezene, çördük otu ve pelin kullanabilirsiniz.
• Çiçek esansları, epilepsi nöbetlerinin yaşanacağının önceden tahmin edildiği durumlarda koruyucu ve önleyici olarak önemli bir rol oynar. Çocuğunuzun epilepsi nöbeti geçireceğini önceden hissettiğinizde, iyi bir doğal sağlık uzma­nına giderek çocuğunuz için esans karışımı hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ço­cuğunuzun kendisini ve epilepsi nöbetlerini iyi tanımasını sağlayın. Çocuğu­nuz epilepsi yaşayacağını hissettiğinde, sürekli elinizin altında bulundurma­nız gereken çiçek esanslarını kullanın. Bu esansların çocuğunuzu sakinleştir­diğini ve bazen de epilepsi nöbetini önlediğini göreceksiniz.
• Mine ve kedi otu merkezi sinir sistemini rahatlatarak epilepsi nöbetlerinin sık­lığını ve şiddetini azaltır.

Faydalı terapiler
Refleksoloji, akupunktur, homeopati, herbalizm, geleneksel Çin terapileri ve kranyal osteopati epilepsi tedavisinde kullanılan faydalı terapilerdendir. Bu terapi tür­lerinden bazıları sinirleri yatıştırmak için kullanılabilir; sinir sisteminin rahatla­ması epilepsi nöbetlerinin nüksetmesini önleyebilir. Doğal sağlık uzmanınıza da­nışarak bu terapilerden hangisinin çocuğunuzun durumu için uygun olduğunu ve hangisinin daha güvenilir ve etkili olduğunu öğrenmeniz gerekmektedir.

Evde yapabilecekleriniz
• Epilepsi nöbetlerinin kontrol altında tutulması güçleşmişse ve nöbetlerin sık­lığı artmışsa, çocuğunuzun bisiklet binmesine izin vermeyin. Çocuğunuzun gözetiminiz altında denize girmesine izin verin ve küvette banyo yapması ye­rine duş yapmasını sağlayın. Bu şekilde epilepsi nöbetinden kaynaklanabile­cek boğulma riskini önlemiş olursunuz. Çocuğunuzun yaşayabileceği olası epilepsi nöbetlerini önleyebilmek için öncelikle onun aşırı derecede yorulma­sını önlemeniz gerekmektedir.

• Çocuğunuzun yanında olan arkadaşlarını, öğretmenlerini, bakıcılarını ve di­ğer aile fertlerini epilepsi konusunda bilgilendirin. Tanıdıklarınızı çocuğunu­zun yaşadığı epilepsi nöbetleri konusunda bilinçlendirirseniz, nöbetlerin da­ha az zararla atlatılmasını sağlamış olursunuz. Çocuğunuz epilepsi nöbeti ya­şarken, olduğu yere yatırılması ve dilinin nefes almayı engelleyeceği pozisyon­larda bulunmaması gerekmektedir. Epilepsi nöbeti esnasında çocuğunuza ağız yoluyla hiçbir şey verilmemelidir. Çocuğunuzun boynunda atkı veya baş­ka bir sargı varsa bunların çıkarılması gerekir. Nöbet geçene kadar çocuğunu­zun sakin ve sessiz bir ortamda bulunması önemlidir. Özellikle de küçük ço­cuklar epilepsi nöbetleri esnasında ve sonrasında çok büyük korku yaşadıkla­rı için rahatlatılmaya ihtiyaç duyar.

• Epilepsi nöbeti beş dakika içinde geçmezse derhal ambulans çağrılmalıdır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Tags:

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .