You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - G // Genital Sistem Enfeksiyonları Epidermal Enfeksiyonlar

Genital Sistem Enfeksiyonları Epidermal Enfeksiyonlar

a. Humarı papilloma virüs enfeksiyonları (Anogenital siğil): Anogenital siğil, en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Siğiller epitelyumun benign, sınırlı tümörleridir. Etken Humarı papilloma virüs (HPV)’dür. Deri siğilleri ve anoge-nital siğiller arasında virolojik veya klinik olarak herhangi bir ilişki yok¬tur. HPV tip 6 ve 11 Kondiloma aküminata’nm etkenidir ve nadiren servikal displaziye yol açarlar. Servikal enfeksiyona yol açan HPV tip 16, 18, 31, 33 ve 35 doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık % 20’sinde bulunur. Bu HPV tiplerinin servikal displazi ve kanserle iliş-kili olduğu gösterilmiştir. Hastalığın kuluçka süresi 2-6 aydır. Genital siğiller erkeklerde dış genital bölge, üretra, rektum ve mesanede olabilir. Genellikle çok sa-yıdadırlar ve büyüklükleri 1-5 mm arasında değişmektedir. Kolaylıkla gözden kaçabilir veya önemsenmeyebilir. Serviksin subklinik enfeksi¬yonu yaygındır, ancak kolposkopi olmadan tanı koymak güçtür. Dışa doğru kabarık (ekzofitik) karnıbahar görünümünde lezyonlarla seyre-den klinik forma “Kondiloma aküminata” adı verilir. Kadınlarda Kon-diloma aküminata ilk olarak vulvada başlar ve olguların % 20’sinde hızla perine ve perianal bölgeye yayılır. Tanı klinik, serviks kazıntı materyelinin sitolojik incelemesi ve ser-vikal biyopsi ile konulur. Günümüzde kullanılan hibridizasyon yöntemi tanıya yardımcıdır. Tedavide topikal kimyasal ilaçlar (% 0.5’lik podo-filoks solüsyonu, % 10-25’lik podofilin resin, triklorasetik asit veya biklorasetik asit), intralezyonal interferon, kriyoterapi, koteterizasyon veya cerrahi uygulanır.

b. Molluskum kontagiosum: Poxuiridae ailesinde yer alan Molluscum contagiosum virüsünün neden olduğu papüler lezyonlarlaseyreden benign  bir hastalıktır. Hastalık, cinsel ilişkinin yanı sıra yakın temas ile de bulaşır. Kuluç¬ka süresi 1 hafta ile 6 ay arasında değişir. Grimsi beyaz renkte, düz¬gün yüzeyli, 3-5 mm çapında, sert, kubbe şeklinde, sıklıkla ortaları çö¬kük, papüler lezyonlar tipiktir. Avuç içi hariç vücudun herhangi bir ye¬rinde, genellikle gruplar halinde görülürler. AIDS’li hastalarda sıklıkla jeneralize formda olup, daha çok yüz ve vücudun üst kısmında mey¬dana gelirler. Tanı klinik olarak konulur. Histopatolojik inceleme tanı¬yı destekler. Biyopsi materyelinde büyük, yuvarlak, intrasitoplazmik molluskum cisimcikleri karakteristiktir. Tedavide lokal olarak kriyote-rapi veya küretaj uygulanır. Sistemik tedavisi yoktur.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .