You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - G // Genital Sistem Enfeksiyonları

Genital Sistem Enfeksiyonları

Epididimitler

Akut epididimit, epididimisin mikroorganizmalar veya travma sonucu oluşan ve ağrı ve şişlik ile seyreden inflamasyonudur. En sık görüldüğü yaş grubu geç erişkin erkeklerdir. Bu yaşlarda epididimitler önemli bir morbidite nedeni olmanın yanı sıra, yetersiz tanı ve tedavi sonucu abse, testislerde infarkt, kronik ağrı ve infertilite gibi komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Epididimitler çocuklarda nadiren ortaya çıkar. Bebeklerdeki epididimit tablosu hemen daima üriner sistem anomalisine bağlı üriner sistem enfeksiyonlarına sekonder olarak gelişmektedir. Enfeksiyon etkeni bakteriler epididimise idrar reflüsü yoluyla ulaşırlar. Yani epididimit, üretra ve mesanedeki enfeksiyonun yayılması sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle epididimit etkeni mikroorganizmalar, üriner sistem enfeksiyonu etkenleri ile genellikle aynıdır. Antiaritmik bir ilaç olan amiodaron kullanımına ve Behçet hastalığına bağlı akut nonbakteriyel epididimitler de tanımlanmıştır. Epididimitte en sık görülen klinik bulgu ve belirtiler skrotumda ağrı, eritem, şişlik ve ödemdir. Hastalık ilerledikçe ödem giderek artar ve palpasyon ile testis ve epididimis ayırt edilemez. Spermatik kordon da şiş ve oldukça hassas olarak palpe edilebilir. Tabloya genellikle dizüri ve üretral akıntı da eşlik etmektedir. Enfeksiyon başlangıçta tek taraflıdır, ancak olay ilerledikçe diğer tarafta olaya katılır ve epididimoorşit gelişebilir.

Yakınmalar ve fizik muayene bulguları dışında epididimit tanısı için hastanın cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından dikkatli bir anamnezinin alınması gereklidir. Eğer varsa üretral akıntıdan yapılacak preparatlar ve kültür tanı için yararlıdır. İdrar incelemelerinde ise genellikle piyüri satanır ve kültürlerde de etken bakteri üretilebilir. Ultrasonografi ve sintigrafik incelemeler de tanıya yardımcı olabilir. Tüm bunlar ile tanı konulamıyor ve özellikle de testis torsiyonu ile ayırıcı tanı yapılamıyor ise cerrahi eksplorasyon gerekli olabilir. Cinsel olarak aktif erişkin erkeklerde en sık karşılaşılan epididimit etkenleri N. gonorrhoeae ve C. trachomatis’dir. Bu nedenle 35 yaş altı erkeklerde ampirik olarak önerilen şema seftriakson (250 mg, İM, tek doz) + doksisiklin (100 mg, PO, 2X1, yedi gün) kombinasyonudur. Diğer yaş gruplarında ise E. coli, diğer Enterobacteriaceae üyeleri, P. aeruginosa, enterokoklar ve S. aureus en sık etken olarak izole edilen bakterilerdir. Bu grup için önerilen ampirik tedavi seçenekleri ofloksasin (300 mg, PO, 2X1, 10 gün) veya kotrimoksazol forte (PO, 2X1, 10 gün) ya da beta laktamaz inhibitörlü kombinasyonları (amoksisilin+klavulanat 875/125 mg, PO, 2X1, 10 gün)’dır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .