You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - H // HIV Enfeksiyonu ve AİDS Etiyoloji

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Etiyoloji

Günümüzde tüm dünyada görülen bir pandemi olması nedeniyle çağımızın vebası olarak adlandırılmaktadır. Dünyada yaklaşık 40 mil¬yon kişi bağışık yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virüs: HIV) ile enfektedir. Hastalığın ilerleyişine bulaş yolu, alınan virüsün yoğunluğu, virüs susunun virülansı, cinsiyet, konağın genetik yapısı, tıbbi girişimler gibi çok sayıda faktör etki etmektedir. HIV enfeksiyo¬nu giderek ilerler ve tüm hastalarda sonunda semptomatik dönem ya¬ni AİDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome: Edinsel İmmün-yetmezlik Sendromu) meydana gelir. AİDS ağır bir immün yetmezlik¬le karakterize, kişilerde fırsatçı enfeksiyonlar, neoplazmlar ve diğer hayatı tehdit eden belirtiler oluşturarak ölümle sonuçlanan bir send-romdur. Hastanın eğitimi, geleceğinin gerçekçi olarak planlanması, vürüsün başkalarına aktarılmasının en aza indirilmesi gibi sosyal bo¬yutları da önemli olan bir enfeksiyondur.

Etiyoloji

Etken Lenti virüs ailesine ait Retro virüs genusunda yer alan HIV (Human İmmunodeficiency Virüs) virüsüdür. Zarflı bir RNA virüsü¬dür. Birçok zarflı virüs gibi, Retro virüsler de yüzey gerilimlerine etki eden faktörlerden etkilenirler. Diğer retrovirusler gibi revers transkriptaz enzimi (RNA’ya bağımlı DNA polimeraz) içerir. Bu enzimi aracılı¬ğı ile genetik materyallerini çift iplikli DNA’ya çevirip konakçı kromo-zomuna entegre etme özelliğine sahiptir. HIV-1 ve HIV-2 olmak üzere iki tipi vardır. Benzer genomik orga-nizasyona sahiptirler. Nükleotid dizileri arasında % 40 oranında ho-moloji vardır. Tüm dünyada daha yaygın olan HIV-1’dir ve ilk defa 1983 yılında AIDS’li hastaların lenf düğümlerinden izole edilmiştir. HIV-2’nin patojenitesi HIV-1’den daha zayıftır ve ikisi arasında bazı genetik farklılıkları vardır. Tipik bir retrovirus genomu gag-pol-env genlerini içerir. Gag geni (group-specific antigen) virüsün yapısal proteinlerini (p24, p7, p9, pl7) ve bazı tiplerde proteaz enzimini sentezler. Pol geni (polymera-se) revers transkriptaz, integraz ve bazı tiplerinde de proteazı sentez-ler. Env geni (envelope) ise viral zarfın (membranda bulunan iki gli-koprotein = gp41, gpl20)) sentezinden sorumludur. Zarf proteinleri lenfositlerin tanınmasını ve yapışmayı sağlayan önemli komponent-lerdir. Virionlann çoğalma hızının yüksek olması nedeniyle genler üzerin-de çeşitli varyasyonlar meydana gelebilmektedir. Virüsün konak sa-vunma mekanizmalarından kaçabilmesinde bu genetik varyasyonların önemli bir rolü vardır

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .