Roseola infantum veya altıncı hastalık olarak da bilinir. Sık görü¬len bir hastalık olup, 3-5 yaş arası çocukların % 95’i seropozitiftir. Etkeni Herpes virüs tip 6 (HHV-6)’dır. Virüsün birbirinden farklı iki varyantı tanımlanmıştır. HHV-6A’nm henüz bir hastalıkla ilişkisi kurulamamıştır.... 
[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Ateş, ağız ve ekstremitelerde veziküler lezyonlarla karakterize spe¬sifik bir klinik tablodur. En sık Coxsackie virüs Al6 neden olmakla birlikte daha az sıklıkta A5, A7, A9, A10, B2 ve B5 tipleri de neden olabilir. Özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülür.... 
[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınması sonrası kuluçka süre¬si genellikle 1-3 gündür, bu süre en fazla dokuz gün olabilmektedir. Enfekte kan, sekresyon veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalarda bu süre 5-6... 
İnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden ve sayıları gittikçe artan arbovirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, artopodların vektör-lük yaptığı ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir en¬feksiyon hastalığı grubunu oluşturmaktadır. İnsanlarda başlıca ansefa-litler, kısa süren... 
Enfektif Artritler Çeşitli mikroorganizmalar tarafından sinoviyal membranın invaz-yonu sonucu ortaya çıkan yangısal hastalığa “enfeksiyöz artrit” adı ve¬rilir. Süpüratif artrit, septik artrit, akut piyojenik artrit ve piyoartroz gi¬bi tanımlar da aynı anlamda kullanılmaktadır. Hayatı... 
Patogenez Sıklıkla vücuttaki herhangi bir enfeksiyon odağından hematojen yayılım ile enfektif artrit gelişmektedir. Bunun dışında osteomiyelit gi¬bi bir komşu enfeksiyon odağından direkt yayılım ile ya da artrotomi, travma, artroskopi ve artrosentez sırasında bakterilerin direkt inokü-lasyonuyla... 
Tıp alanındaki ilerlemelere bağlı olarak birçok eklem hastalığı, o eklemin sentetik olarak üretilen yeni bir eklemle değiştirilebilmesine olanak sağlamış ve yaşam kalitesinde önemli ilerlemelere neden ol¬muşsa da, bu işlem protez eklemlerde ortaya çıkan enfeksiyonlar so¬rununu da beraberinde getirmiştir.... 

Osteomiyelitler

// Ağu 13th, 2014
Osteomiyelit kemiğin periost, medüller kavite, korteks gibi çeşitli komponentlerinin tutulumu sonucu inflamatuvar destürksiyon, nekroz ve yeni kemik oluşumu ile karakterize bir patolojidir. Enfeksiyonun ge¬liştiği anatomik bölge, protezin varlığı, tutulan bölgenin büyüklüğü, altta yatan hastalıklar... 
Patogenez ve Epidemiyoloji Normalde kemikler herhangi bir travma veya yabancı cisim söz konusu değilse enfeksiyona dirençlidir. Fibronektin, laminin, kollagen veya kemik siyaloglikoproteinlerine bağlanabilen reseptörler aracılı-ğıyla kemiğe tutunan S. aureus gibi mikroorganizmalar daha kolay osteomiyelit... 
Klinik Belirti ve Bulgular Çocuklarda gelişen hematojen osteomiyelitlerde sıklıkla birkaç gün ile üç hafta içinde ciddi kemik ağrıları, ekstremitelerde hareket kısıtlılığı, ateş, üşüme ve titreme vardır. Bununla birlikte olguların % 40’ından azında bir iki ay süren belirsiz semptomlar... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .