You are here: Home // Sağlık Sözlüğü

Üriner Sistem Enfeksiyonları Klinik Belirti ve Bulgular

Erken çocukluk döneminde üriner sistem enfeksiyon semptomları genellikle özgül değildir. Ateş, beslenme güçlüğü, kusma ve huzursuz¬luk sık rastlanılan belirtiler arasındadır. Bu nedenle özellikle çocuklar¬da ateşin ayırıcı tanısında üriner sistem enfeksiyonları akla getirilme¬lidir. Erken çocukluk döneminden sonra dizüri, sık idrara çıkma gibi klasik yakınmalar... 

Üriner Sistem Enfeksiyonları Tanı

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Üriner sistem üst (böbrek, renal pelvis, üreterler) ve alt (mesane ve üretra) olmak üzere iki kısımda incelenir. Her iki bölge enfeksiyonla¬rının mikrobiyolojik tanısı amacıyla incelenecek örnek idrardır. Üret-ral mukozanın son kısımları dışındaki idrar yollarında normalde bak¬teri yoktur. Ancak, kadın ve erkek üretralarında... 

Akut Üretral Sendrom

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Akut başlangıçlı dizüri, sık idrara çıkma gibi üriner sistem enfeksi¬yonu belirtileri olan, ancak rutin idrar kültürlerinde üreme saptanma¬yan ya da az sayıda bakteri bulunan olgular için akut üretral sendrom tanımı kullanılır. Akut üretral sendromun enfektif nedenlerinin başın¬da az sayıda bakteri ile oluşan üriner sistem enfeksiyonları... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Vulvovajinitler

Vulvovajinitler sık görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda kadın hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık % 25’inin vulvovajinit yakınmaları olduğu ve tüm kadınların % 75’inin yaşamlarının bir döneminde bu enfeksiyonu geçirdikleri gösterilmiştir. Vajinitlerin önemli bir kısmı normal vajen florasında... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Ülseratif Enfeksiyonlar

Genital bölge deri ve mukozalarında ülseratif lezyonlarla karakte-rize olan genital ülserler, sıklıkla cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bir bulgusudur. Bu hastalıklardan özellikle sifiliz ve genital herpes en-feksiyonları, HlV’in bulaşını kolaylaştırmaları ve koenfeksiyon şeklin-de görülebilmeleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde de önemli sağlık prob-lemleri yaratmaktadırlar. a.... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Mukozal Enfeksiyonlar

Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar içinde erkeklerde en sık görülen tablo üretritlerdir. Kadınlarda da üretritler sıktır, ancak genellikle sevi-sitlere eşlik eder ve baskın olan klinik bulgu ve belirtiler servisitlere ait¬tir. a. Neisseria gonorrhoeae: N. gonorrhoeae bilinen en eski enfeksiyon hastalıklarından birisi olan gonorenin etkenidir. Neisseria cinsindeki bakteriler, hareketsiz,... 

Genital Sistem Enfeksiyonları Epidermal Enfeksiyonlar

a. Humarı papilloma virüs enfeksiyonları (Anogenital siğil): Anogenital siğil, en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Siğiller epitelyumun benign, sınırlı tümörleridir. Etken Humarı papilloma virüs (HPV)’dür. Deri siğilleri ve anoge-nital siğiller arasında virolojik veya klinik olarak herhangi bir ilişki yok¬tur. HPV tip 6 ve 11 Kondiloma aküminata’nm... 

Genital Sistem Enfeksiyonları İntraamniyotik Enfeksiyonlar

Uterusun gebelik sırasında gelişen enfeksiyonuna intraamniyotik enfeksiyonlar veya koriyoamniyonit adı verilir. Bu enfeksiyonlar mi-yadında doğum yapan gebelerin % 1-2’sinde görülürken, erken do¬ğum yapanların % 25’inde meydana gelmektedir. Diğer risk faktör¬leri arasında uzun süreli membran rüptürü, çok sayıda vajinal mu¬ayene, bakteriyel vajinozis öyküsü, amniyosentez,... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Patogenez

Patogenez virüse ve konağa ait faktörler olmak üzere iki başlık al¬tında incelenmektedir. Virüse ait faktörler: Virüsün hücreye girişi: Virionlar hücresel reseptörlere bağlanıp (adsorbsiyon) plazma membranı ile direkt füz-yon sonrası hücreye girerler. HIV-1 bu bağlantıyı yüzey glikoproteini olan gpl20 ve T lenfosit ve makrofaj serisi hücrelerinde (makrofaj, mikroglial hücreler,... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Etiyoloji

Günümüzde tüm dünyada görülen bir pandemi olması nedeniyle çağımızın vebası olarak adlandırılmaktadır. Dünyada yaklaşık 40 mil¬yon kişi bağışık yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virüs: HIV) ile enfektedir. Hastalığın ilerleyişine bulaş yolu, alınan virüsün yoğunluğu, virüs susunun virülansı, cinsiyet, konağın genetik yapısı, tıbbi girişimler gibi... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .