You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – A

Akut Üretral Sendrom

Akut başlangıçlı dizüri, sık idrara çıkma gibi üriner sistem enfeksi¬yonu belirtileri olan, ancak rutin idrar kültürlerinde üreme saptanma¬yan ya da az sayıda bakteri bulunan olgular için akut üretral sendrom tanımı kullanılır. Akut üretral sendromun enfektif nedenlerinin başın¬da az sayıda bakteri ile oluşan üriner sistem enfeksiyonları gelmekte¬dir. Bazı mikrobiyoloji... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Tedavisi

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tedavi antiretroviral tedavi ve fırsatçı enfeksiyonların tedavisi ol¬mak üzere iki grupta incelenir. Antiretroviral ilaçlar: Antiretroviral tedavide kullanılan ilaçlar baş¬lıca üç grupta toplanır; 1) Revers transkriptaz inhibitörleri: Üç’e ayrılırlar a. Nükleozid analoğu revers transkriptaz (RT) inhibitörleri (NRTI): Nüklezid... 

Ansefalitler ve Akut Viral Ansefalitler

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Ansefalitler Santral sinir sistemi parankiminin enfeksiyonuna “ansefalit” adı verilir. En fazla etken virüslerdir. Ancak daha az sıklıkta olmak üzere bakteriler (M. pneumoniae, M. tuberculosis, Brucella spp., Borrelia spp., Leptospira spp., T. pallidum), mantarlar (C. neoformans, H. capsulatum, C. albicans), Parazitler (T! göndü, P. falciparum,... 

Anaeropluk ve Anaerop Bakterilerin Klinik Önemleri

İnsanda hastalık yapan bakteriler çeşitli besin maddelerindeki kimyasal enerjiyi elde edebilmek amacıyla besin maddelerini parçalarlar ve açığa çıkan enerjiyi kullanana kadar ATP moleküllerinde depolarar. Bu amaçla iki yol kullanılır. Oksijenden bağımsız olan yol fermentasyon, ikincisi ise respirasyondur. Respirasyonda elektron transport zinciri oksijenli ortamda ve son elektron alıcısı... 

Anaerop Bakterilerin Morfoloji ve Sınıflandırılması- Sporsuz Anaerop Bakteriler

Anaerop bakteriler öncelikle Gram ile boyanma, spor oluşturm. özellikleri ve morfolojilerine göre sınıflandırılırlar. Anaerop bakteriler de 30’dan fazla cins ve 200’den fazla tür bulunmaktadır. Ancak, bun ların çoğu patojen değildir ve insanda enfeksiyona neden olan ana eroplar bu grup içinde oldukça küçük bir yer tutmaktadır. Sporsuz Anaerop Bakteriler Sporlu anaerop... 

Akciğer Şarbon ve Gastrointestinal Sistem Şarbonu

Akciğer şarbonu: Biyolojik savaşlar dışında çok nadir görülen bu form, genellikle hayvan yünleri ve kılları ile uğraşanlarda ve laboratuvar çalışanlarında, sporların inhalasyon yolu ile alınması sonucu ortaya çıkar. İnhale edilen 1-2 mm çapındaki sporlar alveoler boşluklardan lenfatikler aracılığı ile bölgesel lenf düğümlerine ulaşırlar. Bu bölgelerde sporların... 

Atipik pnömoniler

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae ve Legionella pneumophila atipik pnömoninin en sık karşılaşılan etkenleridir. Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii ve çok sayıda respiratuvar virüs gibi diğer mikroorganizmalar da atipik pnömoniye neden olabilirler, ancak görülme sıklıkları oldukça düşüktür.Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonları en sık beş yaşından büyük çocuklarda,... 

Atipik Pnömoniler Klinik-Laboratuvar Bulguları Tanı ve Tedavi

Klinik ve Laboratuvar Bulguları Akut TKP’li hastalar genellikle 50’Ii yaşların ortası ile 60’lı yaşların sonları arasındadır. Hastalığın görülme sıklığı kış ortası ve ilkbahar başlarında artmakla birlikte, hastalık için belli bir “pnömoni zamanı” yoktur ve yıl boyunca görülebilir. Hastaların çoğunda (% 58-89), KO-AH, diyabet, kardiyovasküler... 

Akciğer Tüberkülozu Epidemiyoloji Tanı ve Tedavi Yolları

Epidemiyoloji Kızamık gibi bazı hastalıklarda enfeksiyon hemen daima hastalıkla sonuçlanırken tüberküloz basili gibi insan organizması ile daha iyi simbiyotik ilişkiler geliştirmiş mikroorganizmalarla enfekte olan bireylerin çok az bir bölümünde hastalık tablosu gelişir. M. tuberculosis esas olarak solunum yoluyla bulaşır. Öksürme, hapşırma hatta konuşma sırasında basil... 

Akciğer Tüberkülozu Mikobakteriler

18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa nüfusunun onda birini yok eden ve beyaz veba olarak bilinen tüberküloz hastalığının etkeni mikobakterilerin varlığı çok eski tarihlere uzanmaktadır. Bu bakteriler prehistorik dönemdeki insanların ve hayvanların kemiklerinde saptanmıştır. Binyediyüz ve 1800’lerde tüberküloz Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde en yüksek... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .