You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – B

Beyin Abseleri

Beyin abseleri, beyin parankiması içindeki fokal süpüratif odaklar-dır. Beyin abseleri klinik olarak dört yolla oluşmaktadır: 1. Komşuluk yoluyla otit, mastoidit, sinüzit enfeksiyonlarından direkt olarak yayılımla, 2. Açık kafa travmaları veya nöroşirürjik operasyon sonrası, 3. Hematojen yolla primer bir odaktan yayılımla olabilir, 4. Kriptojenik (olguların % 15-20’sinde... 

Bruselloz Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Patogenez

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Bruselloz Esas olarak bir hayvan hastalığı (zoonoz) olan bruselloz, hayvanlardan insanlara tesadüfen bulaşarak önemli bir morbiditeye neden olmaktadır. Hastalık ilk kez Hippocrates tarafından humma olarak tanımlanmış, daha sonra 1861’de bir cerrah olan Marston tarafından ilk insan brusellozu saptanmıştır. Bruce 1886’da Malta... 

Bruselloz Klinik Belirti ve Bulguları

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İnokulumun büyüklüğüne, bakterinin virülansına ve konağın immün durumuna göre değişmekle birlikte, kuluçka süresi yaklaşık 2 ile 4 haftadır. Bruselloz herhangi bir organ veya sistemi tutabilen siste-mik bir enfeksiyondur. Birçok hastalığı taklit edebilir. Özellikle riskli meslek grubunda olan kişilerde hastalık belirgin bir yakınma... 

Bruselloz Tedavi ve Korunma Yolları

Brucella bakterilerinin intrasellüler canlı kalabilme özelliklerinden dolayı tedavide hücre içi aktivitesi yüksek olan antibiyotikler kullanılmalıdır. İn vitro duyarlılık testlerinin her zaman klinik etkinliği yansıtmadığı bilinmektedir. Örneğin in vitro etkili olan beta laktam antibiyotikler genellikle klinik olarak yeterli yanıt sağlamamaktadır. Antibiyotik tedavisinde dikkat... 

Bruselloz Tanısı

Bruselloz kliniği nonsfesifik olduğu için, öncelikle seyahat, meslek, hayvanlarla temas ve yiyecek öyküsü gibi, konuların ayrıntılı olarak sorgulanması gerekmektedir. Rutin laboratuvar incelemelerinde lökopeni (bazen lökositoz), anemi, trombositopeni, sedimantasyon hızında orta derecede artış saptanabilir. İdrarda febril prote-inüri, idrar sedimentinde lökosit, eritrosit ve silendir... 

Akut Bronşitler ve Kronik Bronşitler

Akut Bronşitler Trakeobronşial ağacın akut inflamasyonudur. Hava kirliliği, kimyasal maddelere maruziyet, kalabalık yaşam ortamı, bağışıklık sistemi bozuklukları sigara içilmesi, üst solunum yolu enfeksiyonları ve kronik solunum sistemi hastalıkları hazırlayıcı faktörlerdir. Akut bronşitler her yaşta ortaya çıkabilirlerse de çocuk ve yaşlılarda daha sık görülür. Akut... 

Krup Sendromu ve Bronşiyolitler

Krup Sendromu: Akut Laringotrakeobronşit Krup terimi larinks, trakea ve bronşlardaki inflamasyonu tanımlamak için kullanılır. Her birindeki enfeksiyonun derecesi farklı olmakla birlikte, genellikle üç anatomik bölgenin hepsinde birden tutulum vardır. En sık karşılaşılan etken Paramyxo virüslerden Parainfluenza virüsler (serotip l4)’dir. Parainfluenza virüsleri de İnfluenza... 

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları

Bakteriyel Gastroenteritler Bakteriyel gastroenteritler, üst ince barsaklarda noninflamatuar veya kalın barsaklardaki inflamatuar enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan kusma veya diyare sendromları şeklinde tanımlanabilir. Bakterilerin etken olduğu tüm enfeksiyonlar arasında, gastrointestinal sistem enfeksiyonları solunum sistemi enfeksiyonlarından sonra ikinci sırada yer alırlar. Bakteriyel... 

Bakteriyel Gastroenteritler ve Dizanteriler

Bakteriyel Gastroenteritler Dizanteri terimi kanlı, mukuslu ishal, kıvrandırıcı karın ağrısı ve ağrılı dışkılama ile karakterizedir. Bu sendrom, bakteriyel, sitotoksik veya parazitik nedenlerle kolon mukozasının inflamatuar invazyonunu gösterir. Toplumların endüstrileşme düzeylerine ve hijyenik özelliklerine bağlı olarak akut dizanteri enfeksiyonlarının sıklığı ve hatta... 

Bakteriyel Gastroenteritler Dizanterilerin Tedavi ve Korunması

Sıvı elektrolit tedavisi: Dizanterinin en sık görülen komplikasyonu dehidratasyondur. Ciddi boyutlarda olduğunda hipovolemi, asidoz, şok ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Diyare başlar başlamaz yapılacak rehidratasyon dehidratasyonu önleyebilir. Dehidratasyon bulgusu olan hasta ise hemen rehidrate edilmelidir. Ciddi dehidratasyon ve şok tablosu, bilinç bozukluğu, semptomatik elektrolit... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .