You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – E

İnsan ve Hayvan Isırıklarına Bağlı Enfeksiyonlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde acil servise başvuran olguların yak¬laşık % l’ini insan veya hayvan ısırıkları oluşturmaktadır. Hafif bir ya¬ralanma sonucu bile ciddi komplikasyonlar gelişebileceği için, ısırık ol¬gularına yaklaşım ve tedavi oldukça önemlidir. Isırılmaları sıklıkla ekst-remitelerde ve özellikle de ellerde görülür. Yüz yaralanmaları... 

Eritema Enfeksiyozum (5. hastalık)

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Beşinci hastalık olarak da adlandırılır. Etkeni Parvoviridiae ailesin¬den küçük bir DNA virüsü olan Human Parvo virüs B19’dur. Dünyada yaygın olarak görülür. Hastalık her yaşta ortaya çıkabil¬mekle birlikte, sıklıkla okul dönemi çocuklarda görülür ve epidemiler yapabilir. On beş yaşına kadar çocukların % 50’sinde... 

Ekzantema Subitum (6. hastalık)

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Roseola infantum veya altıncı hastalık olarak da bilinir. Sık görü¬len bir hastalık olup, 3-5 yaş arası çocukların % 95’i seropozitiftir. Etkeni Herpes virüs tip 6 (HHV-6)’dır. Virüsün birbirinden farklı iki varyantı tanımlanmıştır. HHV-6A’nm henüz bir hastalıkla ilişkisi kurulamamıştır. HHV-6B ise roseola... 

El, Ayak, Ağız Hastalığı

Ateş, ağız ve ekstremitelerde veziküler lezyonlarla karakterize spe¬sifik bir klinik tablodur. En sık Coxsackie virüs Al6 neden olmakla birlikte daha az sıklıkta A5, A7, A9, A10, B2 ve B5 tipleri de neden olabilir. Özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülür. Aile içi geçiş sıktır. Hastalık ateş (38-39°C), ağız ve boğaz ağrısı ile başlar. Daha sonra hemen tüm olgularda... 

Enfektif Artritler Epidemiyoloji Etiyoloji

Enfektif Artritler Çeşitli mikroorganizmalar tarafından sinoviyal membranın invaz-yonu sonucu ortaya çıkan yangısal hastalığa “enfeksiyöz artrit” adı ve¬rilir. Süpüratif artrit, septik artrit, akut piyojenik artrit ve piyoartroz gi¬bi tanımlar da aynı anlamda kullanılmaktadır. Hayatı tehdit eden en¬feksiyonlar olmamakla birlikte, eklemlerde hareket kısıtlılığı... 

Enfektif Artritler Patogenez Klinik Belirti, Bulgular, Tanı ve Tadavi

Patogenez Sıklıkla vücuttaki herhangi bir enfeksiyon odağından hematojen yayılım ile enfektif artrit gelişmektedir. Bunun dışında osteomiyelit gi¬bi bir komşu enfeksiyon odağından direkt yayılım ile ya da artrotomi, travma, artroskopi ve artrosentez sırasında bakterilerin direkt inokü-lasyonuyla da enfektif artrit ortaya çıkabilir. Nongonokokal enfektif artritlerin en sık karşılaşılan... 

Enfeksiyöz Mononükleoz

Ateş, lenfadenopati, farenjit, lenfomonositoz ve heterofil antikoı pozitifliği ile karakterize, en fazla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen akut, lenfoproliferatif bir hastalıktır. Bu hastalığın öpüşme hastalığı, monositer anjin, glandüler ateş gibi isimleri de vardır. Etiyoloji Etken Epstein Barr virüs (EBV)’dür. Herpetoviridae ailesinin gama alt grubunda yer alan... 

Enfektif Endokarditler

Enfektif endokardit kalbin endokardial yüzeyinin enfeksiyonudur ve bakteriyemi, ateş, üfürümler, embolizasyon ve çeşitli immünopatolojik reaksiyonlarla karakterizedir. Genel olarak kalp kapakları tutulmakla birlikte septal defekt veya mural endokardiyum tutuluşu da olabilir. Daha önce kullanılan bakteriyel endokardit terimi, bu enfeksiyona diğer mikroorganizmaların da neden olabilmesi... 

Etiyoloji ve Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgularına Yaklaşım

Etiyoloji NBA’ya yol açan nedenler coğrafi bölgelere, ülkelerin gelişmişlik derecesine ve laboratuvar olanaklarına göre değişebilmektedir. Nedenleri beş ana grupta toplanabilir. 1. Enfeksiyon hastalıkları: Coğrafik bölgeler ve yaşla değişmekle birlikte % 25-50 NBA nedeni enfeksiyonlardır. Pek çok bakteriyel, viral, klamidyal, riketsiyal, paraziter ve mantar hastalıkları... 

Hipertermi, Hipotermi ve Ateş – Etiyopatogenez

Hipertermi, Hipotermi ve Ateş Ateş ve hipertermi birbirinden ayrılması gereken iki terimdir. Hipertermi, hipotalamus ısı ayarı normal ısı sınırları içindeyken vücut ısısında artış olması durumudur. Isı düzenleme mekanizmaları yetersizdir. Artan ısı üretimi ya da azalmış ısı yitimi homeostatik mekanizmalara üstün gelirse hipotalamustaki normal ısı ayarına rağmen vücut... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .