You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – H

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Patogenez

Patogenez virüse ve konağa ait faktörler olmak üzere iki başlık al¬tında incelenmektedir. Virüse ait faktörler: Virüsün hücreye girişi: Virionlar hücresel reseptörlere bağlanıp (adsorbsiyon) plazma membranı ile direkt füz-yon sonrası hücreye girerler. HIV-1 bu bağlantıyı yüzey glikoproteini olan gpl20 ve T lenfosit ve makrofaj serisi hücrelerinde (makrofaj, mikroglial... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Etiyoloji

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Günümüzde tüm dünyada görülen bir pandemi olması nedeniyle çağımızın vebası olarak adlandırılmaktadır. Dünyada yaklaşık 40 mil¬yon kişi bağışık yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virüs: HIV) ile enfektedir. Hastalığın ilerleyişine bulaş yolu, alınan virüsün yoğunluğu, virüs susunun virülansı, cinsiyet, konağın... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Epidemiyoloji

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İlk defa 1981 yılında ABD’de Haiti’den gelen göçmenlerde Pne-umocystis carinii pnömonisi salgını ve kaposi sarkomu olgularının artması ile birlikte tanımlanmıştır. Başlangıçta olgu sayısının az olma¬sı ve homoseksüel erkek grubunda görülmesi nedeni ile hastalık fazla ilgi çekmemiş ve sadece homoseksüel erkeklerin... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS ‘in Klinik Belirti ve Bulgular

HIV enfeksiyonu, bağışıklık sisteminde çöküş ile karakterize kronik bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun seyri açısından önemli bireysel farklılıklar gözlenmekle birlikte, tedavi edilmeyen olguların hemen hepsinde ağır bir immünsupresyon ve buna bağlı komplikasyonlar gelişir. Bazı kişilerde 6-7 ay gibi kısa bir süre içinde immünsupresyon belirtileri ortaya çıkarken, bazı... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS Tedavisi

Tedavi antiretroviral tedavi ve fırsatçı enfeksiyonların tedavisi ol¬mak üzere iki grupta incelenir. Antiretroviral ilaçlar: Antiretroviral tedavide kullanılan ilaçlar baş¬lıca üç grupta toplanır; 1) Revers transkriptaz inhibitörleri: Üç’e ayrılırlar a. Nükleozid analoğu revers transkriptaz (RT) inhibitörleri (NRTI): Nüklezid analogları kompetetif olarak revers transkriptazı... 

HIV Enfeksiyonu ve AİDS ‘in Korunma Yolları

HIV enfeksiyonunda henüz tam kür elde edilebilecek tedavinin olmayışı ve aşı çalışmalarının da devam etmesi nedeniyle, epideminin kontrolünde korunma yöntemlerine dikkat edilmesi oldukça önemli¬dir. Korunma, virüsün cinsel yolla, kan yolu ile ve anneden bebeğe ge¬çişi önleme esasına dayanmaktadır. Cinsel yolla bulaşa karşı korunma: En sık bulaş yolu cinsel temas¬la... 

Helicobacter Pylori ile İlişkili Klinik Tablolar

Hp enfeksiyonuyla ilişkili klinik tablolar asemptomatik kolonizasyondan, mide kanseri ve MALT’a kadar değişen geniş bir yelpaze sergilemektedir. Bunda kişiye ve bakteriye ait faktörlerin belirleyici rolleri vardır. a. Akut enfeksiyon: Çoğunlukla akut dönem sessizdir, herhangi bir semptom görülmez. Bazı hastalarda Hp alınması sonucu akut 1 dönemde bulantı, kusma, üst karın... 

Helicobacter Pylori Tanı ve Tedavi

Tanı Hp enfeksiyonu tanısında kullanılan testler invaziv ve noninvaziv olmak üzere başlıca iki grup altında toplanabilir. a. İnvaziv yöntemler: Bu testler içinde endoskopik olarak alınan materyalin kültürü, histopatolojik incelemesi, PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), üreaz testi yer almaktadır. Kültür: Biyopsi örneği homojenize edildikten sonra, hem Skirrou/ besiyeri gibi antibiyotik... 

Viral Hcpatit B

Daha önceden uzun kuluçka dönemli serum hepatiti olarak da adlandırılmıştır. 1940 ve 1950’lerden sonra gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarla enfeksiyöz hepatitten (viral hepatit A) antijenik ve biyolojik farklılıklar ortaya konmaya başlanmıştır. Bu buluşlardan en önemlisi 1965’te Biumberg ve arkadaşlarının insan serum proteinlerinin polimorfizmi üzerinde... 

Viral Hcpatit B Tanı, Tedavi ve Korunma Yolları

Tanı a. Nonspesifik testler: Sarılık ile kliniğe başvuran bir hastada ilk yapılacak laboratuvar tetkiki idrarda bilirubin tayini ve serumda total ve direkt bilirubin ölçümleridir. Çoğunlukla serum bilirubin değerleri 10 mg/dl altındadır. Bazen 20 mg/dl’yi aşan değerlere rastlanabilir. Bir iki hafta içinde bilirubin değerleri en üst düzeye ulaştıktan sonra yavaş yavaş... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .