You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – J

Jung Kuramı

Jung kuramı İsviçreli psikiyatr Cari Gustav Jung (1875-1961) tarafından ortaya atılan fi­kirler. Jung, bir kişinin uzak geçmişin­deki deneyimlerden devralınan belir­li fikirlerin (bunlara arketipler deni­lir) o kişinin bilinçaltında var olduğu ve onun dünyaya bakış tarzım kontrol etti­ği kuramını ileri sürdü. Jung bu fikirle­ri “kolektif (toplumsal) bilinçaltı”... 

Junksiyonel Nevüs

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] junksiyonel nevüs Derideki bir melanosit (pigment üretici hücre) kümesinin, epidermis (dışderi) ile dermiş (içderi) arasındaki bileşkede oluş­turduğu pigmentli nevüs. Bu nevüs yas­sı, kılsız, kahverengi bir ben gibi görünür. (Ayrıca bakınız intradermal nevüs.)  Read More →

Juguter Veriler

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] juguter veriler Boynun her iki yanında yer alan ve kafadan gelen oksijensiz kanı kalbe taşı­yan üç ven (internal, eksternal ve anterior juguler veriler); boyun toplardamarla­rı. Üçünün en büyüğü olan internal (iç) juguler ven, kafatasının tabanından çıkar ve karotid arterlerin yanında boyundan aşağı inerek köprücük kemiğinin... 

Joule

joule (jul) Enerji, iş ve ısı ölçümü için kullanılan uluslararası birim;. Yaklaşık olarak 4.200 joule (simgesi J) ya da 4.2 kilojoule (kj) 1 kilokaloriye (kcal) eşittir; 1 kj ise yakla­şık 0.24 kcal’a eşittir. (Ayrıca bakınız ka­lori.)  Read More →

Joubert Sendromu

Joubert sendromu Beyinciğin kısmen düzgün gelişemedi­ği, bu nedenle de denge ve koordinasyon bozulmasına, anormal soluk alıp verme örüntülerine, kas tonüsünün azalmasına ve bazen nöbetlere neden olduğu bir otosomal çekinik genetik bozukluk.  Read More →

Jejunum

jejunum İncebağırsağm orta bölümünü oluşturan ve duodenum ile ileumu birleştiren sar­mal bölüm; boşbarsak. Jejunumun te­mel işlevleri gıdaları sindirmek ve be­sin öğelerini emmektir. Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı ve lenfom bu bölümü et­kileyebilir. jejunum biyopsisi Jejunumun (incebağırsağm boşbarsak da denilen orta bölümünün) İç katmanın­dan mikroskobik... 

Jargon Afazisi

jargon afazisi Afazinin (dil becerileri kaybının) bir bi­çimi; etkilenmiş kişi dilbilgisi kuralları­na uygun cümleler kuramaz, ama karma­karışık ya da uydurma sözcüklerden olu­şan anlamsız sözler söyler. Jargon afazisi beynin başat temporal lobundaki bir lezyondan ileri gelebilir ya da ender olarak, şizofreninin bir belirtisi olabilir.  Read More →

Japon B Ensefaliti

Japon B ensefaliti Japonya’da, Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde meydana ge­len, sivrisineklerin taşıdığı salgın bir ensefalit (beyin yangılanması) biçimi. Ol­guların çoğunda infeksiyon hiçbir semp­toma neden olmaz; bununla birlikte, bazı kişiler felce, nöbetlere, komaya ve Ölüme yol açan ciddi ensefalit geliştirir­ler. Yüksek riskli... 

Jahnke Sendromu

Jahnke sendromu Sturge-Weber sendromunun bir biçimi; yüzdeki ve beyindeki kan damarlarında malformasyon (oluşum bozukluğu) var­dır, ama çoğunlukla bu sendromla ilişki­li olan glokom (gözde sıvı basıncının art­ması) gözlenmez.  Read More →

Jackson Nöbetleri

Jackson nöbetleri Nöbetlerin bir uzuv ya da yüz gibi vücu­dun tek bir kısmında başladığı ve sonra diğer bölgelere, hatta tüm vücuda yayıl­dığı geçici beyin rahatsızlığı (bu ilerle­me “nöbetin yürüyüşü” olarak adlandırı­lır). Kişi çoğunlukla bilinçli durumda ka­lır, ama amnezi (hafıza kaybı) yaşayabi­lir, (bkz. epilepsi.)  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .