You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – K

Karaciğer abseleri

Karaciğer abselerinin gelişiminde kolan-jit, taşa bağlı tıkanıklıklar veya maligniteler gibi safra yolları bozukluk¬ları en önemli risk faktörleridir. Bu abselerin tüm hastaneye başvuran hastalar içinde görülme olasılığı % 0.005 kadardır ve olguların % 12-15’inde hepatik arter veya daha sıklıkla portal ven aracığılı ile bakte-riyemi tablosu da gelişebilir.... 

Kızamık (Rubeola, Measles)

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Kızamık akut, bulaşıcı, ateş, solunum yolu belirtileri ve makülopa-püler döküntü ile tanımlanan viral bir enfeksiyondur. Etiyoloji Kızamık virüsü Paramyxoviridae ailesinin, MorbÜl’ı virüs genusu-nun insanlarda hastalık yapan tek üyesidir. Zarflı, tek sarmallı RNA vi-rüsüdür. Değişkenlik göstermeyen tek bir antijenik serotipi... 

Kızamık (Rubeola, Measles) Klinik Belirti Bulgular, Tanı ve Tedavi

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Kuluçka süresi 10-14 gündür. Bu süre yetişkinlerde çocuklardan daha uzun olabilir. Temastan sonra ortalama 11. günde rinit, kon-junktivit, fotofobi, trakeit ve buna bağlı kuru öksürük gibi prodromal bulgular, 14. günde ise döküntüler ortaya çıkar. Tipik bir kızamık has¬talığında, kuluçka döneminden sonra... 

Kızamıkçık (Rubella) – Klinik Belirti Bulgular, Tanı, Korunma ve Tedavi

Kızamıkçık hafif seyirli kızamığı andıran, lenfadenopati, döküntü ve ateş ile tanımlanan akut bir enfeksiyon hastalığıdır. En önemli özel¬liği gebeliğin ilk trimestrinde geçirildiğinde fetal enfeksiyona ve ano¬malilere neden olmasıdır. Etiyoloji Etken Togauiridae ailesinden zarflı, ikozahedral kapsidli, pozitif sarmallı bir RNA virüsüdür. Tek bir serotipi vardır. Rubella... 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Belirti, Bulgular, Tanı, Tedavi ve Korunma

Klinik Belirti ve Bulgular Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınması sonrası kuluçka süre¬si genellikle 1-3 gündür, bu süre en fazla dokuz gün olabilmektedir. Enfekte kan, sekresyon veya diğer dokulara doğrudan temas sonucu bulaşmalarda bu süre 5-6 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir. Hastaların yaklaşık % 90’ı hafif bir klinik seyir gösterir. Ateş, hal¬sizlik,... 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

İnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden ve sayıları gittikçe artan arbovirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, artopodların vektör-lük yaptığı ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir en¬feksiyon hastalığı grubunu oluşturmaktadır. İnsanlarda başlıca ansefa-litler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ve dökün¬tü ile seyreden... 

Kuduz Epidemiyoloji ve Patogcnez

Kuduz Kuduz virüsü Rhabdoviridae ailesinde Lyssa virüs genusunda yer alır. Ultraviyole, dezenfektanlar ve ısıya dayanıksız bir virüstür. Herhangi bir kuduz köpek veya başka bir canlıdan yeni izole edilmiş virüse sokak virüsü (street virüs), sokak virüsünün tavşanlarda beyinden beyine pasaj yapılmasıyla sabit virüs (fix virüs), virüsün embriyonlu yumurtada pasajlarının... 

Kuduz Klinik Belirti, Bulgular, Tanı, Tedavi ve Korunma Yöntemleri

Klinik Belirti ve Bulgular İnkübasyon süresi, enfekte eden susa, ısıran hayvanın cinsine, kişinin immün durumuna, inokulum miktarına, ısırığın ciddiyetine ve santral sinir sistemine yakınlığına göre değişmekle birlikte, ortalama 1-3 aydır (10-240 gün). Halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı, kusma, ateş, karakter değişiklikleri, huzursuzluk, sinirlilik, alınganlık, ajitasyon,... 

Krup Sendromu ve Bronşiyolitler

Krup Sendromu: Akut Laringotrakeobronşit Krup terimi larinks, trakea ve bronşlardaki inflamasyonu tanımlamak için kullanılır. Her birindeki enfeksiyonun derecesi farklı olmakla birlikte, genellikle üç anatomik bölgenin hepsinde birden tutulum vardır. En sık karşılaşılan etken Paramyxo virüslerden Parainfluenza virüsler (serotip l4)’dir. Parainfluenza virüsleri de İnfluenza... 

Kuş Gribi Epidemiyoloji

Kuş gribi, kuş (Avian) gribi virüsleri tarafından meydana getirilen esas olarak kuşlarda görülen bir enfeksiyondur. Kuş gribi virüsleri normalde kuşlarda doğal olarak bulunmaktadır. Vahşi kuşlar genellikle hastalanmadan bu virüsleri barsaklarında taşırlar. Bununla birlikte kuş gribi kuşlar arasında çok bulaşıcıdır, hızla yayılır. Tavuklar, ördekler ve hindilerde ciddi... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .