You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – M

Menenjitler Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Patogenez

Etiyoloji ve Epidemiyoloji Meninkslere ulaşabilme yeteneği olan her türlü mikroorganizma menenjite yol açabilir. Ancak olguların ortalama % 80’inden Strepto-coccus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-enzae sorumludur. Bunun dışında Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae (B grubu streptokoklar), Salmonella... 

Menenjitler

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Beyin ve spinal kord, dıştan içe doğru dura mater, araknoid ve pfc mater olmak üzere üç katmandan oluşan ve meninks adı verilen bi zar tabakası ile sarılmıştır. Pia mater ve araknoid arasında beyin omu rilik sıvısı (BOS) yer alır. BOS subaraknoid boşluk ve tüm ventrikülle ri doldurarak beyin ve spinal korda yatak görevi yapar. Menenjit... 

Menenjitler Klinik Belirti ve Bulgular

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Akut bakteriyel menenjitli hastaların çoğunluğunda genellikle tanı koydurucu benzer belirti ve bulgular vardır. Bu belirti ve bulgular ha-tanın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yenidoğanlar: Tanı koymak oldukça güçtür. Nörolojik bulgular silik veya yoktur, ateş olmayabilir. Süt emmeme, kusma, huzursuzluk,... 

Menenjitler Tanı ve Tedavi Yolları

Tanı Papil ödemi ve fokal nörolojik bulgusu olmayan hastalarda lomber poksiyon yapılıp, 30 dakika içinde BOS incelemesi yapılmalıdır. BOS’un görünümü, hücre sayısı, hücre tipi, protein, şeker ve klorür düzeyleri menenjitlerin ayırıcı tanısında oldukça değerlidir. BOS’da lökosit sayısı >1000/mm3 ve nötrofil sayısı >% 80 olması bakteriyel menenjiti... 

Menenjitler Korunma ve Kontrol- Nörobruselloz- Nöroborrelioz

Nörobruselloz: Bruselloz geçiren hastaların % 5’inden azında iki ay ile iki yıl arasında değişen bir süre sonunda menenjit veya menen-goansefalit gelişebilir. Ancak olguların çoğunluğunda romatizmal ya-kınmalar veya ateş, gece terlemesi, hepatosplenomegali gibi brusello-zun diğer sistem bulguları vardır ve başlangıç, bu bulgularla uzunca bir prodrom oluşturur. Brusella... 

Mantar Enfeksiyonları Kutanöz Mikozlar (Dermatofitozlar)

Kutanöz Mikozlar (Dermatofitozlar) Kutanöz mikozlara neden olan keratini seven mantarlara genel ola rak dermatofit adı verilir. Başlıca üç grup vardır: Microsporum türleri Trichophyton türleri ve Epidermophyton floccosum (tek tür). Bı mantarlar toprakta (geofilik), hayvanda (zoofilik) veya insanda (antro-pofilik) yaşayabilirler. Bulundukları yer veya canlı ile yakın temas ya d£ kontamine... 

Mantar Enfeksiyonları Yüzeyel Mikozlar

Günümüzde özellikle immünsüpresif hastalarda gelişen sistemik mikozların görülme sıklığı ve buna bağlı mortalite oranları giderek artmaktadır. Tıpta önemi olan patojenik mantarlar yapısal olarak maya-lar, küfler ve dimorfik mantarlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Akciğer gibi derin dokularda enfeksiyon oluşturan mantarların çoğu dimorfik mantarlardır. Dimorfik... 

Mantar Enfeksiyonları Subkutanöz Mikozlar

Subkutanöz Mikozlar Enfeksiyon derialtı ve bazen kas dokusunda sınırlıdır. Nadiren sis-temik yayılım görülebilir. Genellikle derin ülserli lezyonlar şeklinde seyreder. Etkenler toprakta yaşayan, ayak veya bacaklarda olan travmalar sonucunda dokuya yerleşen saprofit mantarlardır. Sporotrikozis Sporothrix schenckü’nin neden olduğu endemik bir mikozdur. Toprakta yaygın olarak bulunan... 

Mantar Enfeksiyonları Derin Mikozlar- Primer Sistemik Mikozlar-Histoplazmozis

Derin Mikozlar Primer sistemik mikozlar ve fırsatçı mikozlar olmak üzere ikiye ayrılır. Primer sistemik mikozlarda organ tutulumu ve sistemik yayılım görülür. Tamamen sağlıklı bireylerde de enfeksiyon oluşabilir. Fırsatçı mikozlar ise bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülen mantar enfeksiyonlarıdır. Primer derin mikozlar solunum yoluyla konağa girer, fırsatçı... 

Mantar Enfeksiyonları Derin Mikozlar- Primer Sistemik Mikozlar-Blastomikozis

Blastomikozis: ABD’de görülen, Blastomyces dermatiti-dis’in neden olduğu, sporların inhalasyonuyla bulaşan endemik bir mikozdur. Esas giriş yeri akciğerler olmakla birlikte, nadiren inokülasyonla primer kutanöz blastomikoz gelişebilir. Konak savunmasında hücresel immünite önemli bir rol oynar. Patolojik olarak dokuda gelişen nonkazeöz granülomlar tipiktir. En sık akciğerler... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .