You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – Ö

Osteomiyelitler

Osteomiyelit kemiğin periost, medüller kavite, korteks gibi çeşitli komponentlerinin tutulumu sonucu inflamatuvar destürksiyon, nekroz ve yeni kemik oluşumu ile karakterize bir patolojidir. Enfeksiyonun ge¬liştiği anatomik bölge, protezin varlığı, tutulan bölgenin büyüklüğü, altta yatan hastalıklar (diyabet, vasküler hastalık) gibi konağa ait fak¬törler hem enfeksiyonun... 

Osteomiyelitler Patogenez, Epidemiyoloji ve Etiyoloji

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Patogenez ve Epidemiyoloji Normalde kemikler herhangi bir travma veya yabancı cisim söz konusu değilse enfeksiyona dirençlidir. Fibronektin, laminin, kollagen veya kemik siyaloglikoproteinlerine bağlanabilen reseptörler aracılı-ğıyla kemiğe tutunan S. aureus gibi mikroorganizmalar daha kolay osteomiyelit oluşturabilmektedirler. Bakteriyemi... 

Osteomiyelitler Klinik Belirti, Bulgular, Tanı ve Tedavi

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Çocuklarda gelişen hematojen osteomiyelitlerde sıklıkla birkaç gün ile üç hafta içinde ciddi kemik ağrıları, ekstremitelerde hareket kısıtlılığı, ateş, üşüme ve titreme vardır. Bununla birlikte olguların % 40’ından azında bir iki ay süren belirsiz semptomlar olabilir. Muayenede yumuşak dokuda... 

İnsan İskeleti

İnsan İskeleti
Gerekli işlevlerin çeşitliliğine bağlı olarak, erkek ve kadın beden sistemleri arasında birçok farklılık vardır. Bedeninizi oluşturan bütün parçaları bilmek, ilgilenilmesi gereken değişiklikler olduğunda hazır olmanızı sağlayabilir. Bedenin iskelet sisteminde bedeni destek­leyen ve şekillendiren, organları koru­yan ve hareketlilik sağlayan 200’den fazla ke­mik bulunur.... 

Omur

omur Omurgayı oluşturan ve genel hatlarıy­la siİindirik olan 33 kemikten herhangi birisi omur olarak adlandırılır. Boyun omurgasında yedi; göğüste on iki; lumbarda beş; kuyruksokumunda beş (kay­naşmış); ve koksikste dört (kaynaşmış) tane omur bulunmaktadır. En üstteki yirmidört omur, kıkırdak diskleriyle ay­rılmıştır. Herbir omurun merkezinde omuriliğin geçtiği ve... 

Oyun Terapisi

oyun terapisi Oyunun sembolik önemi olduğu fikri­ne dayanarak küçük çocukların psikoanlizinde kullanılan bir yöntem, çocu­ğun oyun oynadığını izleyen bir terapist çocuğun sorunlarının kaynağını saptar; daha sonra çocuğun anksiyeteye neden olan duygularını ve düşüncelerini açığa vurması konusunda yardımcı olur  Read More →

Ozon

ozon bir oksijen çeşidi olan ozon (03), oksijen molekülleri (02) üzerine elektriksel deşarjlann (ışık gibi) etkisiyle ve hidrokar­bon kimyasallan ile güneş ışığının etkileş-mesiyle oluşturulan zehirli ve hafif mavi bir gaztitR Ozon doğal olarak atmosferin üst kısımla-nnda bulunmaktadır, yer kabuğunu güneşin zararlı ultraviyole ışığının çoğundan korur. Ozon tabakası... 

Ozena

ozena Burundaki mukozanın döküldüğü ve ka­lın burun akıntısının kuruyarak kurulaştığı ağır ve nadir bir rinit formu. Ozena ge­nellikle çok kötü halitoza (kötü nefes ko­kusu) neden olur.  Read More →

Oksiyür

oksiyür Enterobiyaz ya da kıl kurdu enfestasyonu-nun diğer bir adı.  Read More →

Oksitosin

oksitosin Hipofiz bezi tarafından salgılanan bir hor­mon. Oksitosin doğum sırasında uterus kasılmalarım kontrol eder ve emziren ka­dınlarda süt akımını uyanr. Doğum indüksüyonunda sentetik oksito­sin kullanılır. Uterus kasılmalarım sağla­mak için intravenöz olarak verilir. Sıklık­la doğumdan sonra plasentanın ayrılması­nı ve atılmasını kolaylaştırmak, kan kaybı­nı... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .