You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – P

Primer Peritonitler (Spontan Bakteriyel Peritonitler)

Spontan bakteriyel peritonit, barsak perforasyonu gibi belirgin bir kay¬nak olmaksızın peritonun inflamasyonu ile birlikte asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olma-sıdır. Çocuklarda siroz, nefrotik sendrom ve üriner sistem enfeksiyonla-n, erişkinlerde ise alkolik siroz ve asit varlığı başlıca predispozan faktör-lerdir.... 

Protez Eklem Enfeksiyonları

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tıp alanındaki ilerlemelere bağlı olarak birçok eklem hastalığı, o eklemin sentetik olarak üretilen yeni bir eklemle değiştirilebilmesine olanak sağlamış ve yaşam kalitesinde önemli ilerlemelere neden ol¬muşsa da, bu işlem protez eklemlerde ortaya çıkan enfeksiyonlar so¬rununu da beraberinde getirmiştir. Sentetik eklemlerdeki enfeksiyon¬lar... 

Parazitozlar-Toksoplazmoz Tanı ve Tedavi Yolları

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tanı Toksoplazmozun özgül tanısı biyopsi materyelinin incelenmesine parazitin izolasyonuna ve serolojik testlere dayanır. Kan ve vücut sıvı lannda, biyopsi materyalinde parazitin gösterilmesi akut enfeksiyonur göstergesidir. Bu amaçla Giemsa, direkt floresan antikor veya PAF (Peroksidaz-Antiperoksidaz) teknikleri kullanılır. ELISA ile antijen... 

Prion Hastalıkları

Uzun inkübasyon dönemi olan, ilerleyici bir seyirle konağın ölümüyle sonuçlanan hastalıklardır. Subakut spongiform ansefalopati olarak da adlandırılırlar. Etken prion adı verilen, bilinen en küçük virüsten de küçük, nük-leik asit içermeyen, protein yapısındaki enfeksiyöz partiküllerdir. Fiziksel ve kimyasal inaktivasyona oldukça dirençlidirler. Ancak uzun süre, yüksek... 

Parazitozlar-Toksoplazmoz-Epidemiyoloji ve Patogenez

Epidemiyoloji Sosyoekonomik koşulları düşük ülkelerde ve yaş ilerledikçe hastalığın seroprevalansı artmaktadır. Çiğ et ve sebzelerle daha fazla karşılaşmaları nedeniyle kadınlarda daha fazla görülmektedir. Toxoplasma trofozoitler ile konjenital, doku kistleri ile iyi pişirilmemiş etler ve ookistler ile kedi dışkısı olmak üzere üç farklı yoldan insana bulaşabilir. Bulaşta... 

Parazitozlar-Toksoplazmoz Klinik Belirti ve Bulguları

Klinik Belirti ve Bulgular Toksoplazmoz kliniği edinsel (sonradan kazanılmış), kongenital toksoplazmoz ve immünyetmezlikli kişilerde toksoplazmoz olmak üzere üç grupta incelenir. Edinsel (kazanılmış) toksoplazmoz: Olguların % 90’nı asemptomatiktir. Kişiler yaşamlarının bir döneminde geçici ateş, halsizlik, kas ağ-rıları ve geçici lenfadenopati gibi bir tablo ile akut... 

Parazitozlar-Sıtma (Malarya) Etiyoloji

Sıtma (Malarya) Sıtmanın tarihi MÖ 17. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Ateşli hastalık ve kirli bataklık suları arasında kurulan ilişkiden dolayı {malo: kötü, airo-. hava) malarya adını almıştır. 20 yüzyılın ilk yarısında vektör kontrolü (larvisit, insektisitler) ve antimalaryal kemoterapisi açısından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır yoğun çabalara... 

Parazitozlar-Sıtma (Malarya) Epidemiyoloji

Epidemiyoloji Sıtma tüm dünyada en sık görülen insan enfeksiyonlarından birisidir. DSÖ’ye göre yılda 500 milyon kişi enfekte olmakta, 1.5-2.7 milyon arasında sıtmaya bağlı ölüm gerçekleşmektedir. Ölümlerin % 90’ından fazlası Sahra güneyi Afrika’da ve yarısı 5 yaşından küçük çocuklarda gerçekleşmektedir. Çocuklar dışında ilk kez gebe kalan kadınlar... 

Parazitozlar-Sıtma Tanı, Tedavi ve Korunma Yolları

Tanı Uygun antimalaryal tedaviyi başlayabilmek için sıtmanın çabuk ve doğru tanınması büyük önem taşımaktadır. Sıtmalı bir hastanın laboratuvar bulguları genelde özgül değildir. Olguların % 50-70’inde trom-bositopeni (<150.000), üçte birinde anemi (Hb <12) saptanmaktadır. Hastalık ilerledikçe aneminin derinleşeceği unutulmamalıdır. Lökositoz sıtmada beklenen... 

Parazitozlar-Sıtmanın Patogenez, Klinik Belirti ve Bulguları

Patogenez P. falciparum sıtmasında görülen ciddi klinik seyir mikrovasküler tıkaçlara neden olan sitoaderans ve inflamatuvar sitokin reaksiyonla¬rının tetiklenmesine bağlıdır. Enfekte eritrositlerin mikrovasküler dolaşımda sekestrasyonu ve damar tıkanıklıklarına yol açmasına sitoaderans denir. Enfekte eritrositler bir araya gelerek bir yumak oluşturmakta (otoaglutinasyon), sağlam... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .