You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – S

Sekonder Peritonitler

Sekonder Peritonitler: Asit içindeki polimorf nüveli lökosit sayısının milimetreküpte 250 veya daha fazla sayıda olması ve kültür¬lerinde de polimikrobiyal üreme saptanması durumuna “sekonder bakteriyel peritonit” adı verilir. Mikroorganizma gastrointestinal ya da genitoüriner sistem patolojilerini izleyerek peritona yayılır. Apandisit, divertikülit, kolesistit... 

Suçiçeği ve Zona

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Varicella-zoster virüsü (VZV), suçiçeği (Varicella, Chickenpox) ve zona (Herpes zoster, shingles) hastalıklarının etkenidir. Suçiçeği, VZV’nin primer enfeksiyonu ve çocukluk hastalığı, zona ise rekürren enfeksiyonu ve yetişkin hastalığıdır. VZV, Herpes virüs ailesindendir. Birçok özelliği, Herpes simpleks virüsüne (HSV)... 

Suçiçeği ve Zona Klinik Belirti, Bulgular ve Komplikasyonlar

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Etkenleri aynı olmasına rağmen suçiçeği ve zonanın klinik bulgu¬ları lezyonlarının özelliği dışında birbirinden çok farklıdır. Suçiçeği: Erişkinlerde, çocuklara göre daha ağır seyirlidir. Ku¬luçka süresi ortalama 14 (10-20) gündür. Döküntülerden bir gün önce, hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık... 

Subakut Viral Ansefalitler ve Kronik Viral Ansefalitler

Subakut Viral Ansefalitler İki klinik tablo tipiktir. Subakut kızamık ansefaliti: İmmün yetmezliği olan kişilerde kızamık enfeksiyonundan 1-6 ay sonra gelişir. Klinik tablo epileptik nöbetler, fokal nörolojik belirtiler, stupor ve koma şeklindedir. Birkaç gün-hafta içinde ölümle sonuçlanır. Subakut HIV ansefaliti: AIDS-demans kompleksi adı da verilir. HIV enfeksiyonunun geç... 

Sporlu Anaerop Bakteriler Clostridium Tetani ve Tetanus

Clostridium Tetani ve Tetanus: Gram pozitif, hareketli, sporlu basillerdir. Sporları bakterinin genişliğinden daha büyüktür ve terminal olarak yerleşir. Bu nedenle bakteriler tenis raketi veya davul tokmağı şeklinde görülürler. C. tetani toprakta, sularda ve insan da dahil olmak üzere birçok canlının gastrointestinal sistemlerinde flora üyesi olarak bulunur. Mikroorganizmanın vegetatif... 

Sporlu Anaerop Bakteriler Clostridium Botulinum ve Botulismus

Clostridium Botulinum ve Botulismus: C. botulinum gram pozitif, subterminal sporlu, hareketli, anaerop basillerdir. Sporlu bir bakteri olduğu için doğada yaygın olarak bulunur, insanda oluşturduğu hastalık botulismustur. Botulizm Clostridium botulinum’un nörotoksini ile oluşan ve flask paralizilerle karakterize bir enfeksiyon hastalığıdır. C. botulinum lizisi veya bakteriden salınım... 

Sporlu Anaerop Bakteriler Clostridium Difficile ve Enfeksiyonları

Clostridium Difficile ve Enfeksiyonları: Clostridium difficile gram pozitif, subterminal sporlu, anaerop basillerdir. Sporları dış ortam koşullarına oldukça dirençlidir ve hastane ortamında kalan bu sporlar hastanede ortaya çıkan C. difficile salgınlarında en önemli rolü oynarlar. C. difficile A (enterotoksin) ve B (sitotoksin) olmak üzere iki toksin oluşturur. Toksin A, tıpkı tipik... 

Sporlu Anaerop Bakteriler Clostridium Perfringens ve Enfeksiyonları

Sporlu Anaerop Bakteriler (C/ostridium’lar) Anaerop sporlu gram pozitif basiller içinde sadece Clostridium cinsi bulunur. Clostridium’ların da bugüne dek 113 türü tanımlanmış ve bunlar 16S ribozomal RNA gen sekans analizleri ile 14 gruba ay-rılmışlardır. Bu gruplar içinde en sık hastalık oluşturan türler Clostri-dium perfiringens, C. tetani, C. botulinum ve C. diffitile... 

Şant Enfeksiyonları

Şant enfeksiyonları ventriküloperitoneal şantı olan hastaların % 7-10’unda görülür ve mortalite oranı % 10-13’dür. En sık karşılaşılan etken koagülaz negatif stafilokoklardır. Şant ameliyatının uzun sürmesi, hastanın yaşı (özellikle prematürlerde), hastanın ameliyat sırasında başka enfeksiyonunun bulunması, deri bütünlüğünün olmaması enfekgibi genel... 

Şarbon ve Deri şarbonu

Şarbon Asıl olarak ot yiyen hayvanların bir hastalığı olan şarbon, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyondur. Hastalığın etkeni gram pozitif, oldukça büyük ve kalın basil morfolojisinde bakteriler olan BaciUus anthracis’dir. Bakterinin en önemli özelliği dış ortam koşullarına oldukça dayanıklı olan ve bu nedenle toprakta yıllar boyu canlı kalabilmesini... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .