You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – T

Tersier Peritonitler

Tersier Peritonitler: Tersier ya da nozokomiyal peritonitler klasik peritonit belirtilerinin yanında sepsis klinik bulgularının da ol¬ması durumudur ve genellikle sekonder bakteriyel peritonitlerin teda¬visinin ardından gelişir. Tersier peritonite neden olan etkenler genel¬likle daha düşük virülansa sahip, fırsatçı mikroorganizmalardır. Bun¬lar, Candida türleri, enterokoklar,... 

Tularemi

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tularemi, Franciella tularensis’in etken olduğu bir zoonozdur. F tularensis kemiriciler, evcil hayvanlar, artropodlar, kurbağa, kaplum bağa gibi hayvanları enfekte edebilir veya bu hayvanlar taşıyıcı olabi lirler. Hastalık, enfekte hayvanlar ve ürünleri veya kirlettikleri sular ik bulaşır. Hastalığın görülme sıklığı iklim, uygun... 

Enterik Ateş (Tifo)’ in Klinik Belirti ve Bulguları Tanı ve Tedavisi

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Tifonun kuluçka dönemi 10-14 gündür. Bir-iki gün süren iştahsızlık, ürperme, baş ağrısı gibi prodrom belirtilerinden sonra ateş hergün 1-2 C yükselerek, 39-40 C’yi bulur. Ateş süreklidir, gün içinde değişiklikler göstermez (febris continue). Birinci haftaya in-vazyon (efervesan) dönemi denir. Frontal... 

Enterik Ateş (Tifo)

Enterik ateş, tifo ve paratifoyu kapsayan bir terimdir. S. typhı’nin neden olduğu enterik ateşe tifo, S. paratyphi A, B ve C’ye bağlı olarak gelişen enterik ateşe paratifo adı verilir. Paratifo, tifoya benzer, ancak daha hafif seyirlidir. Etiyoloji ve Epidemiyoloji Samonella’lar bulundukları Enterobacteriaceae familyasının genel özelliklerini taşırlar. Aerop ve fakültatif... 

Tetrasiklinler ve Kloramfenikol

Tetrasiklinler Tetrasiklinler geniş spektrumlu bakteriyostatik etkili antibiyotiklerdir. İlk olarak klortetrasiklin üretilmiş, daha sonra da bunları sırasıyla oksitetrasiklin, tetrasiklin ve demetilklortetrasiklin ile metasiklin, doksisiklin ve minosiklin izlemiştir. Klinikte en çok kullanılan üyeler oksitetrasiklin, tetrasiklin ve doksisiklindir. Klortetrasiklin artık kullanılma-maktadır.... 

Trimetoprim – Sülfametoksazol (Kotrimoksazol) ve Streptograminler

Trimetoprim – Sülfametoksazol (Kotrimoksazol) Kotrimoksazol iki farklı antibakteriyel olan trimetoprim ile sülfame-toksazolün 1/5 oranındaki kombinasyonudur. Her iki antibakteriyelin kombine şekilde kullanılması, bakteri metabolizmasının birbirini izleyen iki ayrı basamakta inhibisyonuna neden olarak sinerjistik etki oluşmasını sağlar. Sülfametoksazol, diğer sülfonamidler gibi... 

Tekerlekli Sandalye

tekerlekli sandalye Tekerlekler üstüne monte edilmiş, yü­rüyemeyen kişilere hareket olanağı sağ­lamak için kullanılan bir oturma ara­cı. Elle yürütülen tekerlekli sandalyeler, özürlü kişinin el tutamaklannı kolayca kavrayabileceği biçimde tasarlanır. Bun­lar bir yardımcı tarafından da itilebilir. Motorlu tekerlekli sandalyeler bataryayla çalışır ve parmak veya çene... 

Tirosin

tirosin İkinci derecede önemli bir amino asittir (proteinlerin yapı taşı). Tirosin, sinir ve endokrin sistemlerinin sağlıklı işleme­sinde rol oynar.  Read More →

Tiramm

tiramm Peynir, çukulata, kırmızı şarap ve bira dahil çeşitli yiyeceklerde bulunan bir amino asit. Tiraminin vücutta uyarıcı bir etkisi vardır. Depresyon tedavisinde kul­lanılan çeşitli ilaçlarla (monoamin oksidaz inhibitörleri) etkileşime geçer. İkisi­nin birlikte alınması baş ağrısı ve kan ba­sıncının tehlikeli şekilde artması gibi ad-vers etkilere yol açar.  Read More →

Tifüs

tifüs Riketsiya’nın (bakteriye benzer mikroor­ganizmalar) yol açtığı, benzer yakınma­larla seyreden bulaşıci hastalıklar. Bö­cekler ve benzer hayvanlar tarafından yayılırlar. TÜRLERİ Çeşitli türler içinde, bitler tarafından in­sanlar arasında yayılan epidemik tifüs ta­rihsel olarak en Önemli olanıdır. Hasta­lık geçmişte, savaşlar, kıtlık ya da doğal felaketler... 
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .