You are here: Home // Sağlık Sözlüğü – V

Viral Menenjitler

Viral menenjitler, bakteriyel menenjitlerden farklı olarak, kendi kendini sınırlayan, selim seyirli enfeksiyonlardır. Aseptik menenjil olarak da adlandırılsa da, aseptik menenjit terimi daha geniş bir tanımlamadır. BOS’un rutin inceleme, boyama ve kültürlerinde herhangi bir etkenin saptanamadığı, BOS’da lenfositik karakterde pleositoz ve protein artımının saptandığı,... 

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Klinik Belirti ve Bulgular

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Klinik Belirti ve Bulgular Hastalık ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali ve pansitopeni ile karakterizedir. Kuluçka süresi, hastanın yaşı ve sağlık durumuna bağlı olarak 10 gün ile 34 ay arasında değişmekle birlikte ortalama 3-8 aydır. Klinik belirtiler akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılır. Belirtiler ani veya sinsi bir... 

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tedavi Yolları

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] Tedavi Ciddi olgular yatırılarak tedavi edilmeli, bütün hastalar yüksek proteinli, yüksek kalorili ve vitaminle destekli diyetle beslenmelidir. Anemi durumlarında kan transfüzyonu gerekli olabilir. Sekonder enfeksiyonlar hemen tanı konularak tedavi edilmelidir. Spesifik tedavide ilk seçenek pentavalan (beş değerli) antimon bileşikleridir.... 

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tanı, Patogenez ve Patoloji

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar): Kala-azar terimi “kara ateş öldürücü ateş” anlamına gelen bir Hint terimidir. Etkenler Eski Dünya’da L.infantum, L.donovani, Yeni Dünya’da L.chagası’dir. Ülkemizde L.infantum’dur. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde ise sporadik olarak seyreder. Viseral leish-maniasise neden olan... 

Viral Pnömoniler

Viral Pnömoniler Üst solunum yolu veya bronşiyal ağaca yerleşen virüsler (İnfluenza, Parainfluenza virüsleri ve RSV gibi) genellikle spontan olarak iyileşen bir klinik tabloya neden olurlar. Nadiren pnömoniye yol açarlar. En sık karşılaşılan viral pnömoni etkenleri İnfluenza ve Parainfluenza virüsleri, RSV, Adeno virüslerdir. Esas olarak başka sistemlerde enfeksiyon yapan bazı... 

Vücut Isısının Düzenlenmesi ve Ölçümü

Vücut Isısının Düzenlenmesi Vücudun birçok biyolojik fonksiyonunda olduğu gibi, vücut ısısında da bir sirkadiyen ritm söz konusudur. Vücut ısısı normalde sabah 04:00-06:00 arasında en düşük, akşam da 16:00-18:00’de en yüksek düzeylerdedir ve günlük ısı oynamaları 36.1-37.4°C arasında l°C’den daha düşük olmaktadır. Bu diürnal ritm ateşli hastalıkların... 

Cadı Sütü

cadı sütü Yeni doğmuş bir bebeğin meme ucundan gelen ve plasenta yoluyla ceninin dola­şım sitemine girmiş anne hormonlarının neden olduğu sulu, beyaz akıntı. Cadı sütü oldukça sık görülür. Bebeğin meme­lerinden birinin ya da her ikisinin büyü­mesi çoğunlukla buna eşlik eder. Bu du­rum zararsızdır ve çoğunlukla birkaç haf­ta içinde kaybolur.  Read More →

VViskott-Aldrich Sendromu

VViskott-Aldrich Sendromu Immün sisteminin işlevinin bozulduğu ve trombositlerin (pıhtılaşma için ge­rekli kan hücrelerin) sayısının düşük ol­duğu kalıtımsal bir durum. Bu kusur X-bağlantıh çekinik özellik olarak kalı­tımla geçer (bkz. genetik bozukluklar). Erkeklerde hastalığa neden olur; kadın­lar hiçbir semptom göstermeyebilirler, ama bu geni çocuklarına geçirirler. Yineleyen... 

VVilson Hastalığı

VVilson hastalığı Karaciğerde bakır birikiminin olduğu, hepatit ve siroz gibi durumlarla sonuç­lanan ender bir katılımsal bozukluk. Ba­kır yavaşça vücudun diğer kısımlarına sa­lıverilerek, beyinde hasar oluşturur, hafif zihinsel bozulmaya neden olur, sakat bı­rakıcı katılaşmaya, tremora ve demansa yol açar. Wilson hastalığının semptom­ları çoğunlukla ergenlikte... 

Who

WHO Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ’nün) yaygın olarak kullanılan kısaltması.  Read More →
Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .