You are here: Home // Hastalıklar // Tromboz

Tromboz

Trombozkan damarında trombüs (kan pıhtısı) oluşumu. Bir kan damarı yaralandığında pıhtılaşma nor­mal bir tepkidir ama damarda delik yok­sa o zaman anormaldir. Genellikle kalp kasını (koroner tromboz) besleyen arterde oluşan trombüs, miyokart enfarktüse (kalp krizi) yol açar. Beynin bir arterinde oluşan trombüs (ce-rebral tromboz), felcin en yaygın nede­nidir.
Trombi, bacaklara, böbreklere, retinala­ra, barsaklara ve diğer organlara kan gö­türen arterleri bloke edebilir. Bu da, cid­di hasara ve ağrı ve fonksiyon kaybı gibi yakınmalara yol açar. Başka bir tehlike de bir embolinin (trombüs parçası) ko­pup kanla başka bir bölgedeki önemli bir damara taşınmasıdır (bkz. Emboli). Trombi ya hemen derinin altındaki da­marlarda ya da daha derindeki damarlar­da da oluşabilir (bkz. Derin damar trom­bozu)
NEDENLERİ Kanda pıhtılaşmayı tetikleyen ve önleyen mekanizmalar arasında hassas bir denge söz konusudur. Bu yüzden hemen kana­maya ya da hemen pıhtı oluşumuna (bkz. Kanda pıhtı oluşumu) yönelik bir eğilim söz konusu değildir. Eğer bu mekanizma pıhtılaşma lehine zarar görürse, o zaman tromboz oluşur. (Bkz. Trombofili) Arterlerde, trombüs oluşumu ateroskle-roz (arter duvarlarında yağ birikintileri­nin oluşması), sigara içilmesi, hipertan­siyon (yüksek kan basıncı) ve arterit ve flebitte inflamasyona bağlı olarak kan da­marlarında meydana gelen hasar tarafın­dan tetiklenir. Gebelikte, oral kontrasep-tif ya da hormon replasman tedavisinde (HRT), ya da uzun süre hareketsiz kalın­ması durumunda pıhtılaşma eğilimi ar­tar.
YAKINMALAR
Arteryal tromboz, kan akışı aksayana ka­dar herhangi bir yakınmaya yol açmaya­bilir. Bu meydana geldiğinde de, etkile­nen arterin kan taşıdığı dokuda fonksi­yon kaybına ve bazen şiddetli ağrıya yol açar. Venöz tromboz ağrıya ve şişmeye neden olabilir.

TANI VE TEDAVİ

Tromboz tanısı, Doppler ultrasonuyla konur. Bazı durumlarda anjiyografi, ya da venografı de kullanılabilir, antikoagu­lan ilaçlar ya da trombolitik ilaçlar, non steroid anti inflamatuvar ilaçlar ve bazı durumlarda antibiyotik tedavi için kul­lanılabilir. Eğer hayati tehlike söz konu­suysa trombektomi (kan pıhtısının cerra­hi müdahaleyle çıkarılması) gerekebilir.
tromboz, derin damar
Bacakta derindeki damarlarda trombüs (kan pıhtısı) oluşumu. NEDENLERİ
Neden genellikle, vücudun bir bölgesin­den yavaş kan akışı (örneğin uzun mesa­feli uçuşlarda uzun bir süre oturur pozis­yonda kalma, dokunun sıkışması gibi) ve kanın pıhtılaşma eğiliminin artmasının bir kombinasyonudur. Kanın pıhtılaş­ma eğilimi de, dehidrasyon, ameliyat ya da yaralanma, gebelik ve bazı kalıtsal du­rumlarda (bkz. Trombofili), ayrıca oral kontraseptif ya da hormon replasman te­davisi (HRT) alan kadınlarda artar. De­rin damar trombozu polisitemiye (kanda kırmızı kan hücrelerinin sayısının artması) de bağlı olabilir. Derin damar trombozu kalp yetmezliği olan kişilerde; felç geçirenlerde; ve yata­lak olan kişilerde yaygındır. Obezler ve / veya sigara içenler de risk grubuna girer. YAKINMALAR
Bacak damarlarındaki pıhtılar ağrıya, hassasiyete, şişmeye, renk değişimine ve deride ülserasyona yol açabileceği gibi herhangi bir yakınma vermeyebilir de. Bir derin damar trombozu kendi başına ciddi olmayabilir, ama pıhtının bir par­çası kopabilir ve akciğerlere kan taşıyan damarlara gidebilir. Bu duruma pulmo-ner emboli adı verilir.

baldırda damar trombozu
Pıhtılar, alt bacak damarlarında lokalize olduğunda, genellikle baldırda biraz ağrı söz konusudur ama çok az şişkinlik söz konusudur.
popliteal damar
Anterion tibial damar Posterior tibial damar
femoral damar trombozu
Femoral ve alt bacaktaki damarlarda pıh­tılarHiak damar trombozu
Iliak damardaki pıhtılar, bütün bacaktan kan drenajını etkileyebilir. Bu da şiddet­li ağrıya ve bacakta şişmeye neden olur.
Hiak damar
TANI VE TEDAVİ
Tanı, Doppler ultrason taraması veya ve-nografiyle konur. Kanın koagulasyon ye­teneğini görmek için özel bir kan testi de (D-dimer testi) yapılabilir. Tedavide genellikle, daha fazla pıhtılaş­mayı önlemek için antikoagulan ilaçlar verilir. Bazı durumlarda, pıhtıları çöz­mek için trombolitik ilaçlar da kullanı­lır. Eğer pulmoner emboli riski yüksek­se, trombektomi (pıhtının cerrahi mü­dahaleyle alınması) de uygulanabilir. Ar­dından, varis çorapları giyerek tekrarla­ma riski azaltılabilir ve bazen de antikoa­gulan ilaçların uzun süreli kullanımı tav­siye edilir. ÖNLENMESİ
Uzun mesafeli uçuşlarda varis çorapları giyerek, ayakları ve bacakları sık sık ha­reket ettirerek ve bol miktarda alkolsüz sıvı tüketilerek derin damar trombozu riski önlenebilir. Aşırı kilolu ve/veya si­gara içen kişilerde fazla kiloların veril­mesi ve sigarayı bırakmak riski azaltabi­lir. varsa, genellikle ağrı ve dizin üstün­de etkilenen bölgeye kadar şişme görülür.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .