You are here: Home // Sağlık Sözlüğü - V // Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tanı, Patogenez ve Patoloji

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar) Tanı, Patogenez ve Patoloji

Viseral Leishmaniasis (Kala-azar): Kala-azar terimi “kara ateş öldürücü ateş” anlamına gelen bir Hint terimidir. Etkenler Eski Dünya’da L.infantum, L.donovani, Yeni Dünya’da L.chagası’dir. Ülkemizde L.infantum’dur. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde ise sporadik olarak seyreder. Viseral leish-maniasise neden olan türler, kütanöz ve mukokütanöz hastalık yapan türlerin aksine 37°C’de üreyerek enfeksiyona neden olurlar. Enfeksi-yonun yayılmasında uygun rezervuar, uygun vektör ve duyarlı popu-lasyon olmak üzere başlıca üç faktör rol oynar. Rezervuar bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, başta köpekler olmak üzere, tilkiler ve ça-kallardır. Vektörler aracılığıyla bulaşın yanı sıra, özellikle L. donova-ni’de kan transfüzyonu ve konjenital olarak da bulaşın olabileceği bil-dirilmektedir.

Patogenez ve Patoloji

Deride inokülasyon yerinde bir nodul ile başlar ve subkutan doku-larda çoğalan amastigotlar kısa sürede RES’e giderler. Klinik gidiş, T lenfositlerin makrofajları aktive ederek parazitleri öldürebilme yetene-ğine bağlıdır. Enfeksiyonun kontrol altında tutulmasını hücresel bağışık yanıt sağlar. Enfeksiyon, hücresel bağışık yanıtın baskılanması ve aşırı çoğalan parazitin yayılmasıyla sonuçlanır. Kemik iliği, dalak ve karaciğer en çok etkilenen organlardır. Bu nedenle anemi, lökopeni ve trombositopeni, sonuçta da sekonder enfeksiyonlar ve multipl he-morajiler gelişir. Aşırı RES uyarımı, poliklonal B lenfosit yanıtı ile sonuçlanır. Üretilen çok miktarda kalitesiz, koruyuculuğu olmayan IgG yapısındaki antikorlar nedeniyle hipergammaglobülinemi, karaciğer disfonksiyonuna bağlı hipoalbüminemi gelişir. Tüm RES organlarında makrofaj proliferasyonuna ve dalakta eritrosit sekestrasyonuna bağlı hipertrofi görülür. Bunlardan en çok etkileneni dalak olup, hastalığın karakteristiği olarak dev boyutlara ulaşır. Kronik miyeloid lösemi ile birlikte dalağı en çok büyüten hastalıktır.

Tanı

Endemik bölgelerde uzun süren ateş, progressif kilo kaybı, hep tosplenomegali kalaazarı akla getirmelidir. Hastalığın erken dönemi rinden itibaren lökopeni ve anemi saptanır. En önemli laboratuv bulguları pansitopeni ve hipergamaglobulinemidir. Gamaglobulin aşı nedeniyle sedimantasyon artmıştır, (>100 mm/saat), proteini hematüri sık bulgulardır. Serum IgG düzeyleri poliklonal olarak <; artmış, albümin ise azalmıştır. Bu aşırı globulin artışı; hasta serurra bir damla Formalin damlatılınca serumun katılaşması ile gösterilir (Formol-Jel Testi). Karaciğer fonksiyon testleri yüksektir. Kesin tanı, kültürde organizmanın üretilmesi veya dokularda amastigotların gösterilmesi ile olur. En değerli klinik örnek kemik iliği aspirasyon materyelidir. Amastigotlar, Giemsa ve Wright boyasıyla olguların % 54-86’sında lökositler, epiteloid hücreler ve makrofajlar içinde görülürler. Karaciğer biyopsisi ve dalak ponksiyonuna daha geçerli olmakla birlikte, her ikisi de hayatı tehdit eden hemoraji riskine sahiptir. Eğer büyümüş lenf nodu varsa bunlardan da biyopsi yapılabilir. Hastanın lökosit tabakasından (buffy-coat), burun kazıntısından, varsa cilt lezyonlarının aspirasyonundan da etken gösterilebilir. Bazı olgularda parazit kandan üretilebilmekte, nadiren de direkt mikroskopi ile mononükleer hücrelerde görülebilmektedir. Biyopsi materyalleri NNN besiyerine (Novyi-McNeal-Nicolle) veya kan içermeyen çeşitli sıvı besiyerlerine (Schneider insect medium) ekilir. Promastigotlar, kültürlerde oda ısısında 4 hafta içinde ortaya çıkarlar. Spesifik antikorları araştırmak için değişik serolojik testler olmakla birlikte ELISA en duyarlı ve spesifik testtir. Son zamanlarda türlerin tanınmasında duyarlı DNA problan ile PCR teknikleri de kullanılmaktadır. Bununla birlikte indirekt Fluoresan Antikor Testle¬ri (IFAT), kompleman birleşmesi, hemaglutinasyon ve aglutinasyon testlerini de kullanılır.

Önceki
Sonraki
burun-estetigi

Leave a Reply

Güvenlik sorusu:

Copyright © 2009 sağlık. > .....
Designed by sağlık. Powered by .